Publikacje


    

 Pielgrzymka hajnowskiej młodzieży na Litwę

        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 27-28 października odbyła się autokarowa pielgrzymka  młodzieży  Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Hajnówki do Wilna  zorganizowana przez opiekunów ks. Andrzeja Busłowskiego i ks. Jana Wołkowyckiego oraz doradcy metodycznego matuszki Lilii Busłowskiej. 27 października wczesną porą grupa zebrała się w umówionym miejscu i po sprawdzeniu obecności i krótkiej modlitwie  wyruszyła do stolicy Litwy.

        Po dojeździe na miejsce pobytu pielgrzymi zostali zakwaterowani w pokojach Monasteru p/w Św. Ducha, a następnie udali się zwiedzić cmentarz na Rossie i Stare Miasto. Podczas pieszego spaceru młodzież zobaczyła Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, kościół św. Anny, i kościół św. Stanisława, Pałac Prezydencki oraz  Górę Gedymina. Po zwiedzaniu przyszedł czas na wieczorną modlitwę, która rozpoczęła się o godzinie 17.00. podczas której każdy mógł  przyłożyć  się bezpośrednio do relikwii świętych męczenników wileńskich –  śww. Jana, Antoniego i Eustachego. Po nabożeństwie odbyła się kolacja a po niej wieczorny spacer uliczkami przepięknego miasta.    

        Drugiego dnia młodzież uczestniczyła w Św. Liturgii, po której jeden z mnichów opowiedział historię monasteru i żywot św. męczenników. Po obiedzie  zwiedziliśmy  cerkiew św. Paraskiewy, cerkiew św. Mikołaja,  Uniwersytet Wileński oraz Ostrą Bramę z Ikoną Matki Bożej. Jedną z atrakcji była zrekonstruowana cela Konrada znajdująca się na terenie klasztoru Ojców Bazylianów. Na terenie obecnego klasztoru w 1823 więziony był Adam Mickiewicz. Tu też zostali zamęczeni św.  męczennicy wileńscy w 1347 roku. Po paru godzinach zwiedzania i krótkim odpoczynku strudzeni pielgrzymi zaczęli przygotowywać się do powrotu do domu.  Pielgrzymka stała się doskonałą okazją do zespolenia grupy, lepszego poznania młodzieży, ale co najważniejsze - wzbogaciła duchowo.
                                                   
                                                                                                                               Mateusz Wołkowycki
Zdj.ks. Jan Wołkowycki i ks. Andrzej Busłowski

    

IX Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej. 


        W dniach 6-7 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, zorganizowano IX Ogólnopolską Konferencję Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej w Centrum Kultury Prawosławnej Śww. Cyryla i Metodego przy Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.

Celem Konferencji było określenie aktualnych zadań nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego we wdrażaniu podstawy programowej i treści kształcenia w programie nauczania oraz podnoszenie efektywności nauczania religii prawosławnej i kształtowania właściwych postaw prawosławnych wychowanków z uwzględnieniem zaleceń stawianych przez Kościół Prawosławny i Resort Edukacji Narodowej.
Konferencję rozpoczęto 6 lutego molebnem w Kaplicy Akademickiej śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, odprawionym przez ks. Pawła Sterlingowa – wikariusza parafii Św. Trójcy w Hajnówce i wizytatora dekanatów siemiatyckiego i warszawskiego.
Część oficjalną konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz P. Przemysławem Krzyżanowskim - Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Grażyną Płoszajską – Głównym Specjalistą ds. nauczania religii i mniejszości narodowych MEN.
    Moderatorem konferencji był Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii - dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 25 wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli ze wszystkich diecezji PAKP w Polsce.
Po przywitaniu zaszczytnych gości i wszystkich uczestników konferencji przez Pana dra Jana Zieniuka, głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który na wstępie wyraził radość z faktu obecności przedstawicieli Ministerstwa, co jak określił - świadczy o ważności kwestii nauczania i wychowania i kształtowania młodzieży i przyszłych pokoleń. Dzisiaj, jak stwierdził metropolita, żyjemy w czasach ciekawych a zarazem trudnych i bardzo specyficznych. Młody człowiek bardzo często może czuć się zdezorientowany i zagubiony z bardzo wielu przyczyn i dlatego rola szkoły, katechety, parafii jest tutaj niezwykle ważna. Kiedy jest wspólne zrozumienie i wspólne działanie – wówczas osiąga się dobre efekty edukacyjne i wychowawcze. Dzisiaj dotykamy wielu różnych zjawisk, bardzo często niezależnych od nas. I z nimi musimy się zmierzyć. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, iż obecnie trwa walka duchowa z tym, co przez wieki stanowiło fundament duchowy. Jest to walka wewnętrzna - między dobrem i złem. Dotyka to także szkoły, i ludzi wierzących i tych, którzy określają siebie jako niewierzący. Stąd też wymagane od nas jest duchowe samozaparcie. My musimy do tego wszystkiego się ustosunkować. Dla nas nie ma dobrego czy złego czasu – musimy wykorzystywać czas, jaki nam dany, aby uświęcać go swoją modlitwą, pracą i przykładem. Praca katechetów w tym zakresie jest niezwykle ważna, ale i wymagająca – nauczyć młodego człowieka zasad wiary i pomóc wychować go na dobrego człowieka, nauczyć go „strachu Bożego”, nauczyć szacunku i miłości do innego człowieka.
Następnie głos zabrał Pan Przemysław Krzyżanowski. Przedstawił on najważniejsze zmiany i rozporządzenia ministerstwa w kwestii edukacji, m. in:
- zmiana odnośnie zasad rekrutacyjnych dzieci do przedszkoli, podyktowana orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w związku z pewnymi naruszeniami w tej kwestii;
- kryteria punktowania w kwestii przyjęć dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych w świetle ustawy rekrutacyjnej;
- zmiana organizacji nauczania religii / etyki w przedszkolu w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, odnośnie wymaganego minimum liczby osób w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego z 3 do 1; oraz życzenie rodzica w kwestii nauczania religii/etyki – wyrażone w formie pisemnego oświadczenia;
- sprawa podziału 6 - latków - od 1 września 2014r. na 2 etapy:
  urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca –kl I
  urodzone w okresie 1 lipca – 31 grudnia –kl 0
- liczba uczniów w grupie: nie więcej niż 25 w klasach I-III
- od 1 września 2014 w przedszkolach będzie zatrudniona osoba wspierająca nauczyciela w prowadzeniu zajęć oraz zmiany w organizacji zajęć świetlicowych.
    Oficjalną, pierwszą część konferencji zakończył wspólny obiad z udziałem Jego Eminencji Metropolity Sawy oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.
    W popołudniowej części konferencji jako pierwszy głos zabrał ks. Andrzej Baczyński, który przedstawił sprawozdanie z nauczania religii prawosławnej w PAKP w roku szkolnym 2012/2013, które zostało opracowane na podstawie diecezjalnych sprawozdań. Ilustruje ono wielopłaszczyznowe działania podejmowane w zakresie nauczania religii prawosławnej w poszczególnych diecezjach. Sprawozdanie to zostało przesłane do wiadomości Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratoriów Mazowieckiego i Podlaskiego. W odpowiedzi na adres metropolity przesłano słowa uznania i podziękowania za pracę na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.
Następnie głos zabrał Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii dr Jan Zieniuk, który wyraził radość z faktu pozytywnych opinii i uznania ze strony Resortu Edukacji dla działalności naszej Cerkwi na płaszczyźnie edukacyjno wychowawczej. W swym wystąpieniu z radością mówił on o najnowszych wydawnictwach, jakie ukazały się od roku 2012 w ilości 27 pozycji. To jest wielka praca i wielkie osiągnięcie. Również wspomniał o tych pozycjach, które są w trakcie realizacji. Zachęcał jednocześnie do szukania możliwości wsparcia dla inicjatyw katechetów. Stawiał pytanie i inspirował uczestników do myślenia – co należałoby zrobić, aby nasza praca był jeszcze bardziej efektywna. Jak jeszcze bardziej pobudzić katechetów, proboszczów i rodziców aby wspólne starania przyniosły zamierzony efekt – wspomóc i dobrze wychować młodego człowieka, który będzie cenił wartość wiary prawosławnej, przywiązania do tradycji, bogatej kultury, który będzie nieść dobro innym ludziom. P. Zieniuk omówił także rozporządzenia MEN odnośnie kwalifikacji nauczycieli religii prawosławnej; kwestii wyposażenia bibliotek i sal katechetycznych oraz nadzoru pedagogicznego.
    Tematem drugiego dnia konferencji był „Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, podstawę programową i treści kształcenia zawarte w programach nauczania z uwzględnieniem roli nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w formowaniu właściwych postaw prawosławnych wychowanków”.
    Swymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami w tym zakresie podzielili się ks. mgr Jan Łukaszuk – Konsultant ds. nauczania religii prawosławnej /diec. Lubelsko-Chełmskiej/; ks. dr Marek Ławreszuk – wizytator ds. nauczania religii prawosławnej /diec. Białostocko-Gdańska/ ; dr Lilla Busłowskadoradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej / diec. Warszawsko-Bielska/
    Ks. Jan Łukaszuk w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na kilka istotnych spraw dotyczących nauczania religii, m.in: potrzebę wykorzystywania różnorakich możliwości dla celów katechetycznych, dla głoszenia słowa Bożego. Wskazał przy tym możliwości wykorzystywania zajęć pozalekcyjnych, organizując spotkania integracyjne, aktywizujące i pobudzające młodzież do działania. Przy tym nauczyciel musi zachowywać właściwą postawę, swym życiem i postępowaniem musi świadczyć o wierze, bo nic tak nie pociąga jak dobry przykład. Od katechety wymagana jest konieczność rozwoju permanentnego – szkolenia, kursy, warsztaty, a nade wszystko duchowy rozwój. Niezwykle ważne jest także pobudzanie i zachęcanie i angażowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i innych imprezach. Ks. Jan przedstawił także osiągnięcia z jego diecezji i problemy z jakim przychodzi się spotykać. 
    Ks Marek Ławreszuk odnosząc się do nowej podstawy programowej przedstawił kilka refleksji. Zadaniem nauczyciela religii, jak stwierdził, oprócz przekazywania treści kształcenia jest zwracanie uwagi na aspekt wychowawczy. Współczesny model edukacyjny bardzo często ukierunkowany jest na to aby wszystko zmierzyć: poziom wiedzy, osiągnięcia, udział w konkursach, olimpiadach,itp., zaś wychowanie bardzo często jest spychane na margines. Swoje wnioski przedstawił on w oparciu pracę w komisjach oceniających poziom wiedzy uczniów. Uczeń, często bardzo dobrze orientuje się w tematyce, ale często też zdarza się, iż nie potrafi tego przenieść na płaszczyznę praktyczną, jak to zastosować w życiu. Stąd też rola nauczyciela uczyć nie tylko teorii, ale także możliwości jej użycia praktycznego. Mówiąc o wychowaniu musimy zawsze mieć na względzie wartości chrześcijańskie, prawosławne wartości, gdyż szkolny model wartości nie zawsze jest zbieżny, a i nierzadko się różni.  Postulował także aby na lekcjach religii wprowadzić formę apologetyczną pewnych zagadnień. W ramach takiej formy zajęć można byłoby poruszać tematy trudne, tematy które bardzo często nurtują młodzież, a nierzadko katecheta nie podejmuje próby ich wyjaśnienia.
    Pani Lilla Busłowska mówiła o wielkiej odpowiedzialności pracy nauczyciela. W obszarach pracy nauczyciela, jak stwierdziła, bardzo znaczącą rolę w procesie edukacyjno-wychowawczym, m.in. jest znajomość ucznia oraz głęboka autorefleksja katechety w kwestiach edukacyjnych. Niemniej ważnymi ogniwami są wsparcie i jedność w środowisku parafialnym, a także wolność ucznia w dochodzeniu do wniosków, co pozwala osiągać zamierzony cel. W pracy nauczyciela niezbędna jest analiza, która rodzi pytania: czy diagnozujemy osiągnięcia uczniów; czy monitorujemy proces wychowawczy; czy motywujemy uczniów do nauki; jakie czynniki wpływają na efekty pracy; jakich efektów oczekujemy od uczniów. 
            Doświadczenia uczestników konferencji, wspólna wymiana zdań i refleksje w tym zakresie wzbogaciły bez wątpienia ich i pozwoliły naszkicować obszary dalszych działań nadzoru pedagogicznego i doradców metodycznych nauczania religii prawosławnej.
        Konferencję zakończono podziękowaniami skierowanymi do Jego Eminencji Metropolity Sawy, za Jego patronat, wnikliwe zainteresowanie problemami edukacji religijnej i wychowania dzieci i młodzieży, niezwykle wartościowe trafne uwagi i spostrzeżenia oraz wskazane kierunki działań w tym obszarze; Panu Dyrektorowi Metropolii Prawosławnej Dr Janowi Zieniukowi, za wspaniałą organizację, podzielenie się bogatą wiedzą i doświadczeniem i moderowanie konferencji oraz wszystkim jej uczestnikom.
Tegoroczna konferencja osiągnęła wysoki poziom zarówno od strony merytorycznej i organizacyjnej, ale także z uwagi na uczestnictwo Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej.


                                    Ks. Andrzej Baczyński
    

O nauczaniu religii prawosławnej w Klaipedzie (Litwa)

W dniach 18-20 października 2013 r. odbyło się spotkanie katechetyczne w Klaipedzie  poświęcone edukacji religijnej dzieci i młodzieży. Z inicjatywą wspólnej refleksji nad tym zagadnieniem wystąpił ks. Gieorgij Ananiew, odpowiedzialny za nauczanie religii prawosławnej w dekanacie Kłaipedzkim. Gospodarzem spotkania był ks. prot. Grigorij Niegurica, proboszcz parafii p.w. św. Mikołaja w Klaipedzie.        Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski w spotkaniu uczestniczyli ks. Andrzej Busłowski, wizytator nauczania religii prawosławnej oraz dr Lilla Busłowska, doradca metodyczny religii prawosławnej.

        Jak zbliżyć się do Boga, jak Go ukazać, by nie naruszało to wolności człowieka, by wiara przez to objawienie wzmocniła się w nim, w taki sposób, aby mógł powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. (Gal 2,10) Drogę tego procesu wyznaczają słowa świętych ojców – Po pierwsze jedność, po drugie wolność, wszędzie miłość. Jednak wciąż aktualne jest poszukiwanie sposobów realizacji tego wezwania. Dlatego w czasie kolejnego  roku szkolnego zadajemy pytanie: Jak wychować powierzone nam dzieci? Towarzyszy ono nie tylko tym, którzy podążają drogą nauczania czy podjęli trud rodzicielskiej odpowiedzialności. Odpowiedzi na to pytanie nie można udzielić w sposób prosty i wyczerpujący. Poszukiwanie jej ponownie skłania do podjęcia refleksji na temat nauczania i wychowania młodego człowieka w  świetle prawosławnej pedagogiki i doświadczeń w tym zakresie Cerkwi prawosławnej w Polsce i na Litwie. Celem wychowania jest stworzenie warunków do rozwoju duchowego życia prowadzące do zbawienia za sprawą wocerkowlenija – jak uczy św. Teofan Zatwornik. Podstawą wszelkich działań jest wychowanie w rodzinie, a proces wychowania przebiega z właściwymi sobie akcentami na poszczególnych etapach edukacyjnych. Początkowo, w okresie dziecięcym – poprzez osobisty przekład, następnie – poprzez „zasiewanie” nauki Chrystusa w życiu młodego człowieka i kształtowanie jego postaw. Nie ma bardziej wzniosłej sztuki niż sztuka wychowania. Mądry wychowawca tworzy żywy obraz, który cieszy i Boga i ludzi – uczy św. Jan Złotousty.
     Narodzenie i wychowanie nowych pokoleń przybliża człowieka do Stwórcy, czyni nas Jego współpracownikami, uczestnikami procesu stworzenia. W codziennym życiu jednak ta powinność człowieka przepełniona jest ziemską troską, problemami egzystencjalnymi, trudnościami i niepowodzeniami na tyle, że wocerkowlająca rola rodziców i systemu wychowawczego znika z pola widzenia. A proces wychowania jest procesem ważnym, duchowym ale i złożonym.        19 października mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach w Woskresnoj szkole, które odbywają się dla poszczególnych grup – od przedszkola po uczniów średnich szkół oraz dla dorosłych (zajęcia raz w tygodniu po południu). Nauka religii odbywa się także w szkołach w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia dla uczniów w Woskresnoj szkole odbywają się w soboty (rano) i  niedziele (po św. Liturgii) oraz po południu w pozostałe dni tygodnia, obejmują takie przedmioty jak: blok główny – nauczanie religii oraz dodatkowe: Podstawowa wiedza o Prawosławiu, Katechizm, Historia Prawosławia na Litwie, Historia Kościoła, Język Cerkiewnosłowiański a także zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne czy nauka języków obcych. Do dyspozycji uczniów i parafian jest także bogato wyposażona biblioteka parafialna, czytelnia oraz sala wystaw. Regularne zajęcia odbywają się także dla starszych ludzi, raz w tygodniu oraz spotkania psychologa z rodzicami dzieci, raz w miesiącu. W ramach Woskresnoj szkoły uczestniczyliśmy w ciekawych zajęciach z grupą młodszych uczniów, prowadzonych przez Panią  Oksanę Władimirowną Rutkus oraz w zajęciach dla starszej grupy młodzieży, prowadzonych przez Pana dr Andreja Wadimowicza Fomina.
    Tego dnia także  miała miejsce konferencja katechetyczna z udziałem nauczycieli religii prawosławnej rejonu Klaipedy.


      Z naszej strony przedstawiono szkolny system nauczania religii prawosławnej w Polsce po 1990 roku. Zaprezentowano różnorodne formy działalności z dziećmi i młodzieżą w diecezji warszawsko-bielskiej oraz wskazano na dokumenty nauczania religii prawosławnej PAKP w szkole, takie jak: podstawa programowa i program nauczania religii oraz zaprezentowano wybrane podręczniki i środki dydaktyczne wspomagające realizację treści tematycznych w poszczególnych etapach edukacyjnych. W części warsztatowej spotkania zaprezentowano wybrane sposoby i metody pracy z uczniami.
       Spotkanie podsumowano wspólną dyskusją i wymianą doświadczeń w dziele edukacji religijnej młodego człowieka, akcentowano zarówno sukcesy dotychczasowej działalności w doświadczeniach uczestników konferencji oraz potrzeby i problemy, które wymagają wysiłku w realizacji dzieła Bożego jakim jest wychowanie młodego prawosławnego człowieka we współczesnym świecie.
Uczestnicy konferencji wyrazili chęć kontynuowania podobnych spotkań w zakresie wymiany doświadczeń w przyszłości.
        20 października arcybiskup Wilna i całej Litwy (patriarchat Moskiewski) Innocenty wyraził serdeczne podziękowania gościom z Polski za udział w spotkaniu w Klaipedzie. Tego dnia także mieliśmy możliwość spotkania i wymiany myśli z ks. prof. Włodzimierzem Worobiowem, Rektorem Państwowego Uniwersytetu Duchownego św. Tichona w Moskwie.
        Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze, pozwoliło wzbogacić i wymienić doświadczenia w pracy katechetycznej.


Lilla Busłowska
zdj ks. Andrzej Busłowski
VIII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.    Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w dniach 7-8 lutego br. odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Religii Prawosławnej. Dotychczas takie Konferencje odbywały się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Tegoroczna miała miejsce w nowo otwartym Centrum Kultury Prawosławnej przy Katedrze Metropolitalnej w Warszawie.
Celem Konferencji było określenie aktualnych zadań wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych w realizacji nowej podstawy programowej i programów nauczania religii prawosławnej na zajęciach lekcyjnych w szkołach i punktach katechetycznych na wszystkich etapach kształcenia z uwzględnieniem zaleceń stawianych przez Resort Edukacji i Kościół Prawosławny oraz wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego.
Konferencji przewodniczył Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii - dr Jan Zieniuk. Udział w niej wzięło 25 wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli ze wszystkich diecezji PAKP w Polsce.

Konferencję rozpoczął molebien w Kaplicy Akademickiej śww. Cyryla i Metodego w Centrum Kultury Prawosławnej, odprawiony przez ks. Andrzeja Busłowskiego – wikariusza parafii Św. Trójcy w Hajnówce i wizytatora dekanatów narewskiego i kleszczelowskiego.
    Część roboczą konferencji zapoczątkowało spotkanie z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Metropolitą Warszawskim i całej Polski oraz Panią Krystyną Szumilas - Ministrem Edukacji Narodowej oraz osobami jej towarszyszącymi: Panią Aleksandrą Krawczyk - Szefem Gabinetu Politycznego Ministra, Przemysławem Krzyżanowskim - Podsekretarzem Stanu MEN i Grażyną Płoszajską – Głównym Specjalistą ds. nauczania religii i mniejszości narodowych.
Po przywitaniu zaszczytnych gości i wszystkich uczestników konferencji przez Pana dra Jana Zieniuka, głos zabrał Jego Eminencja Metropolita Sawa, który na wstępie wyraził radość z faktu obecności Pani Minister Krystyny Szumilas i przedstawicieli Ministerstwa, co jak stwierdził - świadczy o ważności kwestii nauczania i wychowania dzieci młodzieży. Kiedy jest wzajemne zrozumienie – jest wówczas motywacja i pobudka do dalszej pracy i działania. Idea nauczania wynika ze słów Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc ich w Imię Ojca i Syna i Świętego Ducha” (Mt 28,19). Bez względu na to czy będzie przyzwolenie czy nie i tak będziemy uczyć. My nie tylko uczymy ale i wychowujemy. Podstawowym fundamentem wychowania jest dom, a następnie szkoła. Jeżeli nie ma procesu wychowawczego to odbija się to na dziecku. To, co wynosi się z domu jest niesione społeczeństwu, stwierdził Eminencja. Innym problemem, na który zwrócił uwagę jest problem nietolerancji w środowiskach mieszanych. W takich sytuacjach i szkoła i katecheta muszą być bardziej czujni i zwracać większą uwagę na te problemy. Od katechety wymaga się lojalności względem uczniów, szkoły i parafii. Katecheta, duchowny powinien wnosić zawsze spokój, radość i tworzyć dobrą atmosferę. To nabiera szczególnego znaczenia w obecnych, niełatwych czasach, zwłaszcza kiedy coraz częściej słyszymy o zagubieniu i problemach młodych ludzi takich jak depresje, czy samobójstwa. Współczesnej szkole bardzo często brakuje współpracy i zintegrowanego działania edukacyjno-wychowawczego, którego zadaniem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również uczenie życia, wychowywanie.
Pani Minister Krystyna Szumilas na samym początku potwierdzając słowa Metropolity, powiedziała,  że szkoła musi wychowywać. Stąd też zadanie jakie stawia przed sobą Resort Edukacji to projektowanie zmian w systemie edukacji, ulepszanie edukacji i wychowania młodego człowieka tak, aby mógł odnaleźć się w dzisiejszym świecie i radzić w obecnej rzeczywistości.
Rok 2012/2013 jest rokiem bezpiecznej szkoły. Stąd też dążenia ministerstwa, stwierdziła P. Krystyna Szumilas, idą w tym kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo uczniom nie tylko w szkole, ale także poza nią. Rewolucja w nauczaniu nie jest nam potrzebna. Po obserwacji i analizie reformy matur można powiedzieć, że ta część i ten kierunek przyniósł dobry efekt. W tej kwestii ma nastąpić dodatkowa zmiana w 2015 roku – obowiązek zdawania egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, którego wynik miałby być wskazówką dla uczelni wyższych.

Pani Minister przedstawiła trzy główne zadania ministerstwa w ramach obecnej realizacji.: 
-    Praca z dzieckiem młodszym; wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat;
-    Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych ;
-    Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Zwróciła przy tym uwagę konieczności sieci współpracy na płaszczyznach edukacyjnej, bezpieczeństwa i wychowania, bez której realizacja postawionych celów jest niemożliwa.
    Po wystąpieniu pani Minister, Dyrektor Metropolii dr Jan Zieniuk skierował do niej zasadne pytania: Co z projektem wyprowadzenia religii ze szkół, jakie jest stanowisko MEN? Co z wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczycieli? Co z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego, jakie są planowane zmiany w Karcie Nauczyciela? W odpowiedzi pani minister powiedziała, iż co do projektu wyprowadzenia religii ze szkół – stanowisko ministerstwa jest jednoznaczne: zaopiniować negatywnie; odnośnie kwalifikacji nauczycieli – sprawa w trakcie realizacji; nadzór pedagogiczny – w lutym br. będzie podjęta kwestia dotycząca uproszczenia procedur nadzoru pedagogicznego, zaś w ustawie Karta Nauczyciela nie proponuje się zmian pensum, lecz zmiany porządkujące ustawę, a dotyczy to zwłaszcza sposobu przyznawania urlopów wychowawczych i urlopów dla poratowania zdrowia.
    W popołudniowej części konferencji ks. Andrzej Baczyński – Referent Kancelarii Metropolity ds. nauczania religii prawosławnej przedstawił sprawozdanie z organizacji nauczania religii prawosławnej w PAKP w roku szkolnym 2011/2012, opracowane na podstawie sprawozdań diecezjalnych, ilustrujące wielopłaszczyznowe działania podejmowane w zakresie edukacji religijnej dzieci i młodzieży. 


    Następnie głos zabrał Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii dr Jan Zieniuk, który zwrócił uwagę m.in. na kwestię realizacji rozporządzenia dotyczącego pomieszczeń do nauczania religii prawosławnej oraz wyposażenia bibliotek szkolnych w środki dydaktyczne i pomoce do nauczania religii prawosławnej w szkołach. Nawiązał również do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. standardów i modułów kształcenia, kryteriów oceny nauczycieli, stopnia realizacji zadań dydaktycznych, aktywności i płaszczyzny oceny nauczyciela w oparciu o rozporządzenie z dn. 31.XII.2012r. Dz.U. poz.1538. Następnie szeroko omówił zadania nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w kwestii podniesienia efektywności kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży. Poza tym swą uwagę skupił na działalności Klubu Nauczyciela Innowatora Religii Prawosławnej w diecezji warszawsko-bielskiej, zachęcając do rozszerzenia jego działalności w innych diecezjach naszej Cerkwi.
    Tematem drugiego dnia konferencji były „Zadania nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w realizacji nowej podstawy programowej i nowych programów nauczania z uwzględnieniem wyników badań naukowych oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie”.
    Swymi spostrzeżeniami, doświadczeniami i uwagami w tym zakresie podzielili się ks. Jan Fiedorczuk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Białostocko-Gdańskiej, ks. Sławomir Chwojko - Koordynator Wizytatorów Diecezji Warszawsko-Bielskiej i Lilla Busłowska – Doradca Metodyczny Okręgu Hajnowskiego.
    Ks. Jan Fiedorczuk stwierdził m.in., iż początkowo katecheci podchodzili z obawą do nowych programów nauczania. Jednak po kilku miesiącach obawy te zostały rozwiane, a zmiany w programie okazały się korzystne. Odbyte wizytacje pozwoliły to potwierdzić. Problem realizacji programu nauczania był zauważalny jedynie w technikach i szkołach zawodowych ze względu na praktyki zawodowe. W czasie spotkań z dyrektorami placówek wizytowanych podkreślano zadanie aspektu wychowawczego na lekcjach religii.
    Ks. Sławomir Chojko koncentrując swą uwagę na celach kształcenia, odniósł się do dwóch zasadniczych kwestii związanych z nauczaniem religii: wiedza i wychowanie dzieci i młodzieży. Na podstawie swych obserwacji i wizytacji stwierdził, iż bardzo często uczniowie mają o wiele bardziej pogłębioną wiedzę religijną aniżeli ich rodzice. Wychowanie zaś religijne młodzieży warunkowane jest nade wszystko wartościami, którymi żyje rodzina. Zdarza się niejednokrotnie, że to dziecko przyprowadza rodziców do cerkwi, gdyż wcześniej rodzice nie chodzili. Ks. Sławomir Chwojko stwierdził, że w celu podniesienia efektywności kształcenia przed konferencjami sierpniowymi wizytatorzy i doradcy metodyczni organizują dodatkowe spotkania, w ramach których określają priorytety i odpowiednie kierunki działania nadzoru i doradztwa w zakresie nauczania religii prawosławnej. Kierunki, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, według ks. S. Chwojko to: zwiększenie aktywności katechetów; intensyfikacja i współpraca środowisk w sferze wychowania; organizacja spotkań dla rodziców zwłaszcza młodszych dzieci; poszukiwanie nowych alternatyw przekazywania wiedzy dzieciom, uwzględniając niskie zainteresowanie czytaniem książek.
    P. Lilla Busłowska zwróciła uwagę m.in. na pilną potrzebę większej współpracy z rodzicami oraz parafią w zakresie edukacji dzieci i młodzieży. Na podstawie własnych badań przedstawiła dane dotyczące religijności młodzieży, praktyk religijnych, uczestniczenia w Św. Liturgiach, przystępowania do Eucharystii oraz inicjatyw i działań, dzięki którym młodzież bardziej wiąże się ze środowiskiem cerkiewnym, i pogłębia swoją wiarę.  


    Wnioski, które przedstawiła to: potrzeba wzmocnienia wocerkowlenija; przeciwdziałania związane z zagrożeniami ze strony sekt i ruchów religijnych; praca z rodzicami i katecheza parafialna; aspekt pedagogiczny – doskonalenie katechetów i nauczycieli.       
Wspólna wymiana zdań i doświadczeń uczestników konferencji w tym zakresie bez wątpienia wzbogaciła ich i pozwoliła określić obszary dalszych działań wizytatorów diecezjalnych i doradców metodycznych nauczania religii prawosławnej.
Konferencję zakończono podziękowaniami skierowanymi do Jego Eminencji Metropolity Sawy, za Jego patronat, szerokie zainteresowanie problemem edukacji religijnej młodzieży, niezwykle wartościowe i dalekosiężne spostrzeżenia oraz kierunki działań w tym obszarze; Panu Dyrektorowi Metropolii Prawosławnej Dr Janowi Zieniukowi, za wspaniałą organizację, podzielenie się bogatą wiedzą i doświadczeniem i moderowanie konferencji oraz wszystkim jej uczestnikom.
Tegoroczna konferencja osiągnęła szczególnie wysoki poziom z uwagi na podejmowane zagadnienia i problemy, ale również ze względu na uczestnictwo Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy oraz Ministra Edukacji Narodowej - Pani Krystyny Szumilas i osób jej towarzyszących.

                                                                                                                            Ks. Andrzej BaczyńskiSerdecznie zapraszamy do pobierania teatrzyków na Boże Narodzenie i konspektu lekcji:

 "Przy wigilijnej świecY"


"Przy wigilijnej świecy"
archiwum RAR

Przedstawienia Na Wieczór wigilijny
archiwum RAR      

nowe Konspekty do nauczania religiI


Abraham wybraniec BożyEwangelia jako dobra nowina rodzajowi_ludzkiemu


Góra Synaj


Królowie Starego Testamentu
     

Środki dydaktyczne do nauczania religii - zestawienie


 Wykaz środków dydaktycznych do szkoły podstawowej


Wykaz środków dydaktycznych do gimnazjum


Wykaz środków dydaktycznych do szkoły ponadgimnazjalnej
        

VI Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych
 i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej.


        W dniach 3-4 lutego br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, w gmachu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, odbywała się VI Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i wizytatorów Religii Prawosławnej.


       
        Celem Konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego w celu podniesienia efektywności nauczania religii prawosławnej i realizacji zadań  stawianych przez Resort Edukacji Narodowej i Kościół Prawosławny oraz opracowanie nowych programów nauczania dla poszczególnych typów szkół w oparciu o znowelizowaną podstawę programowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008 dotyczącym podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz.U. 2009 Nr 4, poz. 17/.
Konferencji przewodniczył Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej dr Jan Zieniuk. Udział wzięło 24 wizytatorów i doradców metodycznych ze wszystkich diecezji Cerkwi Prawosławnej w Polsce. Obecny był również Rektor Seminarium ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk.
    Konferencję rozpoczął molebien celebrowany przez ks. mitrata Jana Fiedorczuka – Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Białymstoku.
    Część roboczą konferencji zapoczątkowało spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej – P. Minister Krystyna Szumilas- Sekretarz Stanu, Marzena Szczepkowska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego; oraz Grażyna Płoszajska – Główny Specjalista ds. nauczania religii i mniejszości narodowych.
Po przywitaniu przez Pana dra Jana Zieniuka wszystkich uczestników na czele z przedstawicielami MEN, głos zabrała Pani Minister Krystyna Szumilas, która omówiła m.in. kwestie dotyczące: obowiązkowego wychowania przedszkolnego dzieci pięcioletnich, które wchodzi w życie z dniem 1 września br; ewaluacji placówek szkolnych, która weszła w życie od ubiegłego roku szkolnego i polega na badaniu i ocenie szkół i placówek w zakresie wymagań stawianych przez Resort Edukacji na określonych płaszczyznach, m.in. kontroli przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli (ewaluacja zewnętrzna - prowadzona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna prowadzona przez dyrektora szkoły); oraz kwestię przekształcenia Kuratoriów Oświaty na Okręgowe Inspektoraty skupiające po kilka województw.
        Pan dr Jan Zieniuk w swym wystąpieniu omówił m.in. konferencje, jakie odbywały się w minionym roku na szczeblach diecezjalnych i dekanalnych z okazji Jubileuszu XX-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Poruszył także kwestie dorobku naukowego z zakresu katechezy, który to stanowią dwie nowe prace doktorskie – P. Lilli Busłowskiej i ks. Adama Msijuka. Następnie omówił sprawozdanie z organizacji nauczania religii prawosławnej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w minionym roku szkolnym 2009/2010, które sporządzono w oparciu o sprawozdania ze wszystkich diecezji PAKP. Na tej podstawie przedstawił statystyki dotyczące liczby nauczycieli religii oraz uczniów - których zanotowano wielki spadek w stosunku do minionego r/szk – łącznie na wszystkich etapach kształcenia aż o 1708, co spowodowane jest zwłaszcza utrzymującym się niżem demograficznym. Innymi problemami, na które zwrócił uwagę P. Zieniuk to kwestia przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i z tym związana pilna potrzeba w tym zakresie uświadamiania i pracy z dziećmi, zarówno ze strony katechety jak i rodziców. Nie mniej ważnym problemem, na który zwrócono uwagę – to pilna potrzeba częstszych spotkań i konsultacji dzieci i młodzieży z duchownymi, co ma szczególne znaczenie w ich życiu. Ta niezwykle ważna kwestia jest dyktowana tym, iż rodzice bardzo często ze względu na pracę nie poświęcają za wiele czasu dzieciom, które w zetknięciu się z trudnościami i problemami potrzebują porady czy pomocy, stąd też ważne aby dziecko miało i w duchownym i w katechecie wsparcie.
        W popołudniowej części konferencji miało miejsce spotkanie z Jego Ekscelencją Arcybiskupem Wrocławskim i Szczecińskim Jeremiaszem, poświęcone tematowi: „Aktualne zadania w organizacji nauczania religii prawosławnej wynikające z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania cerkwi Prawosławnej”. Jego Ekscelencja swe wystąpienie rozpoczął od analizy historycznego kontekstu nauczania religii prawosławnej. Stwierdził między innymi, że bardzo dobry system nauczania religii w naszej Cerkwi miał miejsce w okresie międzywojennym w latach 1918-1939. Dotyczyło to sfer zarówno duchowej jak i intelektualnej. Jeżeli chodzi o dzisiejsze zadania w nauczaniu religii prawosławnej, w odniesieniu do wyzwań współczesnego świata jak stwierdził Władyka, można je podzielić na dwie kategorie: wynikające ze szkoły, rodziny, domu oraz wynikające ze światopoglądu. Dla chrześcijan pierwszych wieków czymś oczywistym była miłość, która wynikała z faktu chrztu. Być ochrzczonym to być we wspólnocie i jej służyć, być wiernym Bogu. Nurt przemian historycznych, który do dnia dzisiejszego ma znaczenie, w IV wieku rozmywa wymiary życia chrześcijańskiego. W tym okresie bycie chrześcijaninem dawało pewne przywileje. Napływające masy do Kościoła powodowały ubożenie życia duchowego i dysharmonię. Z drugiej strony był to okres rozkwitu życia monastycznego, okres Kapadocejczyków – każda płaszczyzna życia chrześcijańskiego była uświęcona modlitwą, wszystko człowiek czynił z Bożym błogosławieństwem. Życie było bardzo mocno określone wiarą, ideały chrześcijańskie były realizowane.
Jednak na przestrzeni wieków dochodziło również do skostnienia życia chrześcijańskiego. Powstał nurt sekularyzacyjny. To czynili chrześcijanie. I to co nas dotyka ma dłuższe korzenie w historii. Przyczyną upadku wielkich państw, enklaw prawosławnych była utrata prawowierności i w dobie obecnej taki stan rzeczy jest również obecny.
Dzisiejsze problemy to: niski stan wiedzy teologicznej wśród wiernych; ruchy antychrześcijańskie; sukcesy jakie odnosi islam.
W zadaniach jakie nakreślił Jego Ekscelencja znalazły się m.in.:
1) Jak nauczyć dzieci i młodzież życia chrześcijańskiego, gdyż obraz życia chrześcijańskiego jest najlepszym świadectwem wiary. Należy unikać sytuacji gdzie mówimy: to wolno a tego nie wolno. Odwiedziny cerkwi i wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących należytego zachowania się w świątyni i w czasie nabożeństw. Dobrze byłoby przygotować specjalnie dla dzieci nabożeństwa przynajmniej dwa razy w roku, w których one wzięłyby czynny udział – śpiewały, czytały czy przysługiwały.
Niezwykle ważnym jest również to, aby uczyć dzieci i młodzież właściwego stosunku do ludzi a zwłaszcza tych potrzebujących szczególnej pomocy i wsparcia – samotnych, starszych , chorych.
2)    Jak nauczyć wiedzy teologicznej i historii. W tych kwestiach należałoby zacząć od środowiska lokalnego czyli własnej parafii. Opowiadania i historie lokalne, historie postaci zasłużonych szczególnie mają bowiem wielkie znaczenie edukacyjne, świadczą one o tym iż ten  przykład jest blisko nas. Niezwykle istotnym jest poznawanie własnej historii, historii Cerkwi, podkreślanie autorytetów współczesnych z życia Cerkwi.
3)    Czego oczekiwałbym od katechetów? Priorytetem jest uporządkowanie własnego życia i bycie blisko uczniów, blisko ich problemów, pytań i potrzeb. Niezwykle ważne dla duchowego wsparcia katechety jest  czytanie Pisma Świętego i żywotów Świętych, co wzmacnia naszą wiarę i pomaga w pokonywaniu wszelkich trudności.     
      Po wystąpieniu Jego Ekscelencji podjęto dyskusję, w czasie której poruszono zagadnienia dotyczące problemu braku podręczników z zakresu m.in. historii Cerkwi w Polsce. Zasygnalizowano potrzebę reformy kształcenia kadr naukowych, które mogłyby pracować nad opracowaniem podręczników, poprzez odciążenie ich od innych obowiązków, gdyż nadmiar obowiązków uniemożliwia ich wykonanie w sposób pełny i efektywny. Wskazano również na konieczność współpracy katechety z proboszczem. Proboszcz, jak stwierdził Władyka – nie może iść w pojedynkę, musi w swej parafii zorganizować tzw. „grupę roboczą” która wspierałaby go w wielu obowiązkach i przedsięwzięciach, wówczas to będzie przynosiło konkretne rezultaty.

 
       
Drugi dzień konferencji poświęcony był pracy nad nowymi programami nauczania religii prawosławnej na wszystkich etapach kształcenia w oparciu o znowelizowane i zatwierdzone przez Święty Sobór Biskupów PAKP podstawy programowe. W związku z tym, doradcy metodyczni – Panie Barbara Uścinowicz, Mirosława Pietkiewicz, Lilla Busłowska, które pracowały wcześniej nad podstawą programową,  przedstawiły wcześniej przygotowane projekty programów nauczania na forum dyskusyjnym. Wspólna dyskusja i wymiana poglądów i doświadczeń w tym zakresie przyczyniły się do wskazania właściwego kierunku pracy nad programami nauczania uwzględniając ważne sugestie uczestników spotkania, oparte na własnym doświadczeniu  i opiniach nauczycieli religii prawosławnej.
        Konferencję zakończono podziękowaniami skierowanymi do Jego Eminencji Metropolity Sawy, który zawsze podkreśla istotę i konieczność pracy z młodzieżą dla dobra Cerkwi i przyszłych pokoleń, Pana dra Jana Zieniuka, któremu gratulowano tak zaszczytnego tytułu Wielkiego Archonata Cerkwi Prawosławnej, przyznanego przez Jego Świątobliwość Patriarchę Konstantynopola Bartolomeusza I w minionym roku, oraz wszystkim uczestnikom konferencji.    
        Tegoroczna konferencja była niezwykle twórcza i osiągnęła wysoki poziom z uwagi na problemy podejmowane jak również uczestnictwo J.E. Arcybiskupa Wrocałwskiego i Szczecińskiego Jeremiasza i Pani Minister Krystyny Szumilas z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

                                    Ks. Andrzej Baczyński      

WYKAZ ADRESÓW INTERNETOWYCH POMOCNYCH W PROWADZENIU ZAJĘĆ NAUKI RELIGII PRAWOSŁAWNEJ

1.    http://www.wco.ru/biblio - Biblioteka Prawosławnego Chrześcijanina „Zwiastowanie”(„Błhowieszczenije”). Zawiera obszerny wybór literatury obejmujący ponad 20 kategorii. Są wśród nich między innymi: teologia, apologetyka, żywoty świętych, ikonografia, modlitwy, prawosławie i ekumenizm, prawosławie i kultura, nauka i religia oraz wiele innych. Publikacje zostały zamieszczone w porządku alfabetycznym i systematycznym.

2.    http://www.pagez.ru/lsn - Biblioteka Ojców Kościoła zawierająca ich dzieła. Jedna z największych pod tym względem  Internecie. Obejmuje pisma zarówno tych znanych jak też mniej popularnych Ojców Kościoła.

3.    http://www.liturgy.ru - strona poświęcona prawosławnemu nabożeństwu, najobszerniejsza w tej tematyce w całym Internecie. Zawiera teksty liturgiczne, ich opracowanie, liczne publikacje i artykuły na temat nabożeństw. Poza tym można tu odnaleźć, nagrania muzyki cerkiewnej, pliki video i fotografie.

4.    http://orthlib.ru - strona zawiera konspekty i lekcje profesorów i wykładowców Moskiewskiej i Petersburskiej Akademii Teologicznych i Seminariów Duchowych. Materiały obejmują takie dziedziny jak: dogmatyka, bizantynologia, historia cerkwi Prawosławnej, sztuka cerkiewna i wiele innych.

5.    http://pedagog.eparhia.ru - Cerkiewna Szkoła. Strona Oddziału edukacji Religijnej i Katechizacji Kazańskiej Diecezji Rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Znajdują się tu liczne materiały metodyczne dla nauczycieli religii, a także biblioteka, przykładowe programy nauczania i pomoce naukowe.

6.    http://www.synergia.itn.ru/kerigma - Patriarsze Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Strona zawiera doskonale opracowane materiały z zakresu pedagogiki, katechizacji, psychologii i pracy socjalnej. Liczne materiały naukowe i książki z tego  zakresu. Jak określają to autorzy strona powstała „dla wszystkich, którzy głoszą Chrystusa”.

7.    http://www.opk.orthodoxy.ru/frame/index1.htm - podstawy prawosławnej kultury strona Ałły Borodinoj. Na stronie znajdziemy program kursu poświęconego prawosławnej kulturze. Oprócz tego można się tu zapoznać z podręcznikiem do nauki prawosławnej kultury autorstwa Ałły Borodinoj.

8.    http://cpr-pokrov.narod.ru - Centrum „Pokrow”. Prawosławna kultura jako podstawa współczesnej edukacji, kursy języka cerkiewnosłowiańskiego, periodyki na temat kultury duchowej, informacje o kursach kwalifikacyjnych – to tematyka tej strony.

9.    http://www.websib.ru/pravoslavie/index.html - Prawosławna edukacja. Duża liczba starannie opracowanych materiałów związanych z problematyką prawosławnej pedagogiki i edukacji.

10.    http://www.bogoslov.ru - edukacyjny portal Naukowego Komitetu Rosyjskiej cerkwi Prawosławnej. Wszystko na temat prawosławnej edukacji.


opracowała: Barbara Czykwin

Tekst ze strony: http://www.bielsktrojka.republika.pl


      

nowe Konspekty do nauczania religiiDwunastoletni Jezus w świątyni
Św. Archanioł Michał - dowódca wojsk niebiańskich

Sakrament Św. Eucharystii

Prasa religijna w Cerkwi Prawosławnej  

Rodzinna pielgrzymka do Wilna

        W dniach 14 -15.08.2010 z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy odbyła się autokarowa  pielgrzymka do Wilna.
            Organizatorem pielgrzymki było Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy oraz parafia p.w. Św. Trójcy w Hajnówce.  Opiekunem duchowym i inicjatorem wyjazdu był   ks. Andrzej Busłowski. Poza tym opiekę nad 40-sto osobową grupą pielgrzymów sprawowały matuszki: Lilla Busłowska i Elżbieta Sterlingow. Wyjazd różnił się nieco od innych wyjazdów organizowanych przez  Bractwo, ponieważ tym razem z najmłodszymi bractwowiczami pojechali ich rodzice, dziadkowie i inne osoby z najbliższej rodziny.
Dwudniowa pielgrzymka rozpoczęła się  modlitwą. Następnie o. Andrzej opowiedział  o historii monasteru Św. Ducha, usłyszeliśmy też o żywocie trzech męczenników śww. Antonim, Janie, i Eustachym, o ikonie Matki Bożej Ostrobramskiej i o najważniejszych miejscach i faktach historycznych związanych z Prawosławiem w tym
        Oczywiście wszystko to, o czym usłyszeliśmy mieliśmy możliwość zobaczyć: byliśmy w Monasterze Św. Ducha i pokłoniliśmy się po molebnie relikwiom Trzech Męczenników, modliliśmy się przed ikoną Matki Bożej Ostrobramskiej, byliśmy w Soborze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w cerkwi Św. Mikołaja i cerkwi Św. Paraskiewy, jak również w miejscu kaźni św. Męczenników gdzie obecnie znajduje się cerkiew greckokatolicka pw.Św. Trójcy.  Odbyliśmy też wieczorny spacer po Starym Mieście
        Uczestniczyliśmy również w nabożeństwie Całonocnego Czuwania i niedzielnej  Św. Liturgii,  podczas której niektórzy przystąpili do sakramentu spowiedzi i św.
        W drodze do Wilna zwiedziliśmy  zamek w Trokach.
        Integracyjny parafialny wyjazd dzieci i rodziców dał możliwość wspólnego uczestnictwa w nabożeństwach, nawiązania nowych kontaktów, wspólnych dyskusji, a przede wszystkim bycia razem.  

Akcji Lato 2010 - Szlakiem Warsa i Sawy

W dniach 23-26 sierpnia b.r., parafia prawosławna p.w. św. Trójcy wraz z Bractwem Młodzieży Prawosławnej działającym  przy tejże parafii w ramach Akcji Lato 2010 - Szlakiem Warsa i Sawy zorganizowała kilkudniowe zajęcia profilaktyczne połączone z wypoczynkiem. Uczestniczyło w nich 35 uczniów  z  Hajnówki.
    Opiekę duchową podczas wszystkich dni nad młodzieżą sprawował ks. Andrzej Busłowski.
Pierwszego dnia odbyły się zajęcia z panią pedagog mgr Elżbietą Wołkowycką nt. uzależnień i zdrowego stylu życia.
    W następnych dniach odbyła się autokarowa wycieczka do Warszawy.
    Jej celem było zwiedzanie stolicy, m.in. zabytków, warszawskich świątyń i ogrodu zoologicznego.      Poznawanie Warszawy rozpoczęliśmy od zwiedzenia Starego Miasta. Podczas spaceru udało się nam
zobaczyć: Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Katedrę Św. Jana, Grób Nieznanego Żołnierza,         Pałac Prezydencki ,byliśmy też  na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
    Następnie zwiedziliśmy cerkiew św. Jana Klimaka na Woli  a ks. Adam Misijuk oprowadził nas po starym cmentarzu, modliliśmy się przy grobach śp. Metropolitów min. Dionizego i Bazylego. Kolejnym przystankiem był
    Sobór Katedralny św. Marii  Magdaleny, gdzie uczestniczyliśmy w akatyście do św męcz. Gabriela a o historii cerkwi dowiedzieliśmy się od ks. diakona Rościsława Gwizdaka. Wreszcie udaliśmy się na nocleg, który był dla nas przygotowany w Wyższym  Prawosławnym Seminarium Duchownym. Musieliśmy dobrze wypocząć, gdyż następnego dnia z rana czekała nas wycieczka do ZOO. Nie tylko najmłodsi cieszyli się z tej atrakcji, bo niewątpliwie była to najciekawsza część wycieczki. Po wyczerpującym poranku czekał nas niesamowicie pyszny obiad w Seminarium. Nadszedł czas powrotu, pożegnaliśmy się z gospodarzami i wsiedliśmy do autokaru. W drodze powrotnej mieliśmy jeszcze chwilę dla siebie zwiedziliśmy Pałac Kultury i Nauki i zrobiliśmy  zakupy na Złotych Tarasach. Wreszcie późnym wieczorem dotarliśmy do Hajnówki. Zmęczeni lecz wciąż pod wrażeniem
jakie zrobiła na nas stolica rozeszliśmy się do domów.

    Zajęcia zorganizowano dzięki  dofinansowaniu z Urzędu Miasta Hajnówka

                                       Autor:   Magda Bajko
                                          zdj ks. Andrzej Busłowski      

nowe Konspekty do nauczania religii


Liturgia Uprzednio Poświeconych Darów jako specyficzny element Wielkiego Postu

Obrzęd sprawowania proskomidii. Symbolika naczyń i czynności używanych
                                                    podczas pierwszej części św. Liturgii

CERKIEW PRAWOSŁAWNA-wygląd zewnętrzny świątyni

Akcja Zima 2010 – „Idąc ścieżką zdrowia i kultury”, - Ferie z Bractwem        W dniach 26 – 28 stycznia Bractwo  Młodzieży Prawosławnej działające przy parafii Św. Trójcy we współpracy z parafią Św. Trójcy w Hajnówce zorganizowało w czasie ferii zimowych trzy dniowe zajęcia dla dzieci  – Akcja Zima 2010 – „Idąc ścieżką zdrowia i kultury”, dofinansowane przez Urząd Miasta w Hajnówce, aby w te mroźne dni odpędzić nudę i wspólnie spędzić czas. Uczestnikami było 38 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
        Pierwszego dnia  zebraliśmy się o 9.00, aby nasze ferie rozpocząć spotkaniem z panią pedagog Elżbietą Wołkowycką nt. uzależnień i zdrowego stylu życia. Kolejną atrakcją były warsztaty ikonograficzne poprowadzone przez pana Michała Juszczuka, absolwenta Szkoły Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim.  Dowiedzieliśmy się  jak powstaje ikona  i co jest potrzebne do jej wykonania.  Następnie przyszedł czas na najbardziej oczekiwane wydarzenie tego dnia, czyli zabawę choinkową. Dzieciaki chętnie pląsały przy muzyce oraz zajadały się przygotowanymi dla nich łakociami.  Trzeba wspomnieć, że najwięcej emocji wzbudziło przybycie „Mikołaja” z paczkami.  Co odważniejsi siadali Mikołajowi na kolanach, a nawet śpiewali z nim kolędy. Po dniu  pełnym wrażeń udaliśmy się do domu aby odpocząć i przygotować się do wycieczki.
        Następnego dnia zebraliśmy się w sali Bractwa o 9 rano  aby wspólnie wsiąść do autokaru i pod okiem naszego opiekuna duchownego  ojca Andrzeja Busłowskiego, który nie opuszczał nas przez  trzy dni, wyruszyć do Bielska Podlaskiego. Pierwszym miejscem, które zwiedzaliśmy była cerkiew Św. Arch. Michała, gdzie ks. Eugeniusz Nielipiński przedstawił nam historię parafii.  Następnie udaliśmy się do Policealnego  Studium Ikonograficznego, gdzie mogliśmy ujrzeć wiele pięknych, nowych ikon  napisanych przez absolwentów Studium oraz dowiedzieć  się wszystkiego  o szkole od samego jej Dyrektora - ks. Leoncjusza Tofiluka.  Potem byliśmy jeszcze w Cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny i Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. W końcu zmęczeni, ale z wielkim bagażem wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do Hajnówki, aby tam jeszcze zjeść ciepły posiłek.
        Trzeciego dnia odbyły się  zajęcia na basenie.
        Wszyscy miło wspominamy ferie z bractwem i choć był tęgi mróz , nasze dusze rozgrzewała bliskość Boga ponieważ każdy dzień rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą.


Magda Bajko
Zdjęcia – ks. A. Busłowski
  

Choinka 2010 -Warszawa

        Święta Bożego Narodzenia wszystkim nam kojarzą się z ciepłem rodzinnym, choinką i Mikołajem z prezentami. Starsi wspomnieniami powracają do swego dzieciństwa, do rodzinnego domu. To wszystko sprawia, że Święta Bożego Narodzenia różnią się od wszystkich innych świąt.
        Wszyscy mamy za sobą przedświąteczne przygotowania. W każdej rodzinie zapewne, było ich dużo. W pamięci pozostały nam gorące wspomnienia z rodzinnego spotkania przy stole wigilijnym. Modlitewne przeżycia świątecznych nabożeństw nadal przypominają nam o radosnym przyjściu na świat Zbawiciela. Dodają nam sił duchowych, nadziei, miłości.        Ten szczególny czas Świąt, jednak już minął. Radosnym jest to, że Prawosławni mieszkańcy Warszawy ci najmłodsi i trochę starsi a także, i ci jeszcze starsi, mogli te radosne chwile i wspomnienia odnowić, przeżyć jeszcze raz. Wielka, warszawska, prawosławna Rodzina  spotkała się wspólnie na choince dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyły w niej parafianie z 3 parafii:  św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, św. Jana Klimaka w Warszawie oraz św. Aleksandry w Stanisławowie. Wielka, bo przybyło na nią ponad osiemset osób.
        Spotkanie odbyło się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 17 stycznia br.. To trzecie z kolei choinkowe spotkanie w Sali Wystawowej Koara Expo  przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie.
        Uroczystość rozpoczęto wspólnym śpiewem Troparionu Bożego Narodzenia Rożdżestwo Twoje. Następnie prowadzący, Ewelina Pogrebniak i Dymitr Andrejuk, przywitali przybyłych gości.

        Swoją obecnością zaszczycili nas:
•    Jego Eminencjia Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski,
•    Jego Ekscelencja Biskup Jerzy,
•    Pan mgr inż. Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty
•    Pani Katarzyna Góralska – Mazowiecki Wicekurator Oświaty
•    Pani Krystyna Mucha - Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego
•    Pani Krystyna Kowalczyk – Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty
•    Pana Ryszarda Wojciechowskiego – Dyrektora XXIV LO im C. K. Norwida
•    Pani Bożena Ćwiklińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 73
•    Pani Magdalena Księżopolska – Dyrektor Zespołu Szkół przy ul Elekcyjnej
•    Pani Bożena Ragus – Wice Dyrektor Zespołu Szkół przy ul Elekcyjnej
•    Proboszczowie Parafii warszawskich ks. Protobrezbiter Anatol Szydłowski i ks. Mitrat Mikołaj Lenczewski
•    oraz wielu innych zacnych Gości, nauczycieli, księży, diakonów, matuszki i nuczycieli religii.

        Konferansjerzy serdecznie przywitali Dzieci, Młodzież, Rodziców, Babcie i Dziadków oraz wszystkich obecnych.
        W dalszych słowach były gorące i płynące z serca podziękowania proboszczom naszych parafii ks. Protobrezbiterowi Anatolowi Szydłowskiemu i ks. Mitratowi Mikołajowi Lenczewskiemu za wsparcie duchowe i materialne przy organizacji naszej choinki.
Prowadzący poprosili o zabranie głosu i błogosławieństwo na rozpoczęcie uroczystości Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski.
Po wystąpieniu Eminencji wiele ciepłych słów do zebranych skierował pan Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.        Wszyscy, a by najmniej, każdy chrześcijanin, niezależnie od wyznania, ma niejako zapisany w swej świadomości radosny obraz Nocy Betlejemskiej, śpiew aniołów, pokłony pasterzy, powszechną radość. Obraz tej Cichej Nocy utrwalony został w licznych kolędach, jasełkach, szopkach. Stało się tak, również podczas naszego wspólnego choinkowego spotkania. Sławiąc Narodzenie Jezusa Chrystusa, wsłuchiwaliśmy się w śpiew kolęd, w słowa Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu mówiące o Bożym Narodzeniu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali Programy, w których zapisany został porządek naszej choinki. Aby zachęcić do wspólnego śpiewania przygotowana została druga karta ze słowami kolęd.


        Dzieci i Młodzież z Punktu Katechetycznego przy parafii św. Jana Klimaka przygotowały montaż słowno – muzyczny oparty o fragmenty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Artyści spotykali się wiele razy na wspólnych próbach, dzięki czemu występ był naprawdę dopracowany.
 Wystąpili:                                                       
Anioł Starego testamentu - Igor Czechowski
narrator proroctwa Izajasza- Tomek Kręski
narrator psalmów  Dawida - Mikołaj Szafrański
Aniołowie  Nowego Testamentu - Zosia Pawlak, Paweł Ścieżka
prolog św. Jana  - Michał Kuźmiuk

śpiew, wiersz, gra na instrumentach:
Damian Dmitruk - akordeon
Mateusz Gryka - gitara
Kuba Panasiuk - gitara
Ola Juchimuk - śpiew i gra na flecie
Michał Panasiuk - flet
Dominika Bursche - śpiew
Michalina Krasowska - skrzypce
Weronika Marzianao - skrzypce
Agata Rajecka - fortepian
Ola Mudel - fortepian
Julia Filipczuk - keyboard
Marta Utko - śpiew
Sonia Demianiuk  - śpiew
Kasia Derkaczowa - wiersz

Występował również chór najmłodszych dzieci z parafialnego przedszkola.

Po tym wspaniałym występie na scenę zostały zaproszone dzieci z Punktu Katechetycznego przy parafii św. Marii Magdaleny z równie ciekawą częścią artystyczną.
Wystąpili:
- inscenizacja „Trzej królowie”: Daniel Leciak, Jaś Święchowicz, Igor Wakuluk
- kolęda „Cicha noc”: Ksenia Bowtruczuk – skrzypce, Basia Bowtruczuk – fortepian
- kolęda „Pastuszek bosy” (śpiew): Łucja Kośko, Nina Bornus, Oleg Tomczenko, Maja Leoniuk
- piosenka „Kiedy Wigilii przyjdzie czas” (śpiew): Anastazja Stachwiuk
- kolęda „Wśród nocnej ciszy” (śpiew): Marysia Ostapczuk, Kasia Bowtruczuk, Nina Bornus, Anastazja Syzowa, Kostek Litvinow, Daniela Petkanić, Karol Smorczewski, Nika Stachwiuk
- piosenka „Dzwony bim” (śpiew): Nika Stachwiuk
- Anastazja Syzowa – piosenka „Mała choinka” (śpiew)
- Maja Leoniuk – kolęda białoruska „Cześć i sława” (śpiew)
- Kasia Bowtruczuk – kolęda „Jingle bells” (skrzypce)
- kolęda „Nocz ticha” (śpiew): Paula Osati, Ala Osati
- Ola Honczar – wiersz „Miłość to Twoje dzieło” (recytacja)
- kolęda „Isusowa soroczka”: Julia Kozłowska, Ania Kaczor
- Chór dziecięco - młodzieżowy – 3 kolędy: „Dobry weczir tobi”, „W żłobie leży”, „Diwnaja nowina”

Na zakończenie części artystycznej wystąpiły dzieci, młodzież oraz rodzice z Punktu Katechetycznego przy parafii św. Aleksandry w Stanisławowie.
Wystąpili:
- Ania Goriełow, Julia Orzechowska, Anastazja Goriełow oraz Natalia Zakrzewska piosenka „Zima” , „Z tego lasu” oraz wiersz „Choinka”
- Paulina BiegańskaKolęda „Dzisiaj w Betlejem” podkład muzyczny Paulina Biegańska
- Anastazja i Ania Goriełow, kolęda „Spi Isusie Spi” w opracowaniu Mirosławy Florczak

        W dalszej części prowadzący poprosili wszystkich, by śpiewem wspólnej kolędy Dobryj weczir tobi …. zaprosić Mikołaja.
Mikołaj swoim przybyciem dostarczył nam wiele radości, a szczególnie najmłodszym dzieciom. Maluchy z ogromnym zniecierpliwieniem wyczekiwały prezentów od Mikołaja.
        Po obdarowaniu prezentami przez Mikołaja, wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek. 
        W następnej części programu odbyły się zabawa oraz liczne konkursy z nagrodami prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów z Agencji Artystycznej Puenta. W między czasie wszyscy zgromadzeni korzystali z przygotowanych przekąsek. Zabawa choinkowa przebiegała w miłej i wesołej atmosferze.
        Organizacji choinki podjęły się parafie Św. Marii Magdaleny (odpowiedzialny ks. Jerzy Kulik) i Św. Jana Klimaka (odpowiedzialny ks. Adam Misijuk) z Warszawy.
        Tak duża ilość uczestników to trudne wyzwanie dla organizatorów, na pewno znalazło się kilka punktów do poprawienia. Uczymy się i nabieramy doświadczenia, a każdego roku nasze wspólne spotkanie jest coraz bardziej dopracowane.

Pozostańmy z wiarą, że Bóg Wszechmogący pozwoli nam spotkać się za rok.

        Pragniemy z całego serca podziękować właścicielowi Sali Wystawowej Koara Expo, panu Grzegorzowi Siwkowi, który zawsze z otwartym sercem nas przyjmuje w swoich pomieszczeniach.
 Dziękujemy również panu Krzysztofowi Bałdydze – menadżerowi i całemu zespołowi Sali Wystawowej i restauracji U Siwka.

Autor
kam


      


Pielgrzymka do Poczajowa

    W dniach 18 - 21 października odbyła się autokarowa pielgrzymka do Poczajowa na Ukrainie Uczestniczyli w niej uczniowie klas I A, I D Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce oraz kilkoro uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce Naszymi opiekunami byli ks. A. Busłowski, ks. J. Wołkowycki i pani Lilla Busłowska.
    Podróż rozpoczęliśmy spod Hajnowskiego Domu Kultury, gdzie po pożegnaniu rodziców i krótkiej modlitwie ruszyliśmy w trasę. Mimo późnej pory nie byliśmy zmęczeni, a w autokarze było słychać wesołe rozmowy i śpiewy. Jednak z każdą godziną robiło się coraz ciszej. Większość z nas zasnęła około godziny trzeciej nad ranem, Najbardziej wytrwali wytrzymali do granicy, na której znaleźliśmy się około godziny 4.00. Tuż po jej przekroczeniu przesunęliśmy nasze zegarki o godzinę do przodu.     Cała dziesięciogodzinna podróż minęła bardzo szybko. Podczas podróży usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji, dotyczących celu tej pielgrzymki, przygotowanych przez opiekunów. Jak również wysłuchaliśmy referatu naszego kolegi Pawła Leoniuka z I A, dotyczącego historii Ławry Poczajowskiej.

    Około godziny 8.00 dotarliśmy do Krzemieńca,- nazywanego Wołyńskimi Atenami lub miastem Juliusza Słowackiego. Pierwszym punktem naszej pielgrzymki było zwiedzanie Żeńskiego Monasteru Objawienia Pańskiego. Jednak przedtem musieliśmy zrobić postój, by dziewczyny mogły się przebrać w tak bardzo nielubiane spódnice i chustki. W Krzemieńcu podziwialiśmy też ruiny zamku na Wzgórzu Królowej Bony. Droga na Wzgórze była bardzo stroma, co też nie pozostało obojętnym na nasze nogi.
    Stamtąd wyruszyliśmy do małej miejscowości Onyszkowcy , gdzie czekała nas kąpiel w Istoczniku - Źródle Św. Anny, które znajduje się na terenie Monasteru Żeńskiego. Znalazło się tylko kilku śmiałków, którzy zdecydowali się, mimo niskiej temperatury 4 stopni C i nie najlepszej pogody, zanurzyć się w wodzie. Czapki z głów! ?

    Jesteśmy pełni podziwu dla odważnych. W tym czasie, reszta ciepło ubranych uczniów zachwycała się smakiem słodkich pierników, wypiekanych w tamtejszym monasterze. Do Poczajowa dotarliśmy o godzinie 16.00. Już po przekroczeniu bram tego świętego miejsca, poczuliśmy, że jesteśmy w wyjątkowym miejscu. Po zakwaterowanie w hotelu monasterskim uczestniczyliśmy w nabożeństwie. O godz. 20.00 poznaliśmy smak pysznej monasterskiej kuchni. Po kolacji jako że byliśmy bardzo zmęczeni szybko zasnęliśmy.
    Kolejny dzień rozpoczął się bardzo wcześnie. Około godziny 5.30 usłyszeliśmy na korytarzu dzwonek, który oznaczał pobudkę. Po porannym nabożeństwie, na którym chętni mogli przystąpić do sakramentu spowiedzi i św. Eucharystii, rozpoczęliśmy zwiedzanie Ławry Poczajowskiej. Pokłoniliśmy się ikonie Matki Bożej Poczajowskiej z XVI w, stopce Matki Bożej odbitej na kamieniu oraz relikwiom dwóch świętych: Św. Hioba i Św. Amfiłochiusza . Uczestniczyliśmy też w specjalnym nabożeństwie tzw. "wyczytkach" , na którym duchowni czytając św. Ewangelię i specjalne modlitwy, wypędzają złego ducha z ludzi opętanych. Wszyscy podeszliśmy do tego z wielką powaga, gdyż nie jednokrotnie rozmawialiśmy o tym na lekcjach religii i słyszeliśmy z opowiadań kolegów i koleżanek. Tym razem mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak wygląda uwalnianie ludzi od działania złych mocy. Wśród osób opętanych widzieliśmy nawet małe dzieci, co nas najbardziej zaskoczyło. W tym czasie grupka chętnych uczniów mogła wejść do "pieszczerki" - miejsca gdzie modlił się przez wiele lat św. Hiob Poczajowski. Po obiedzie mieliśmy czas wolny i wszyscy wybraliśmy się na zakupy.
    O godzinie 15.30 wyruszyliśmy na Skit do monasteru Św. Ducha, gdzie na każdego z nas został nałożony XI wieczny żelazny krzyż Św. Nikity Słupnika ( większość życia Ów. Święty spędził modląc się na słupie) . Następnie udaliśmy się na pobliski cmentarz monasterski, gdzie wysłuchaliśmy żywotu Św. Amfiłochiusza z ust człowieka , który znał osobiście tego świętego. O godzinie 18.00 kolejny raz uczestniczyliśmy w nabożeństwie. Po kolacji, jeszcze bardziej zmęczeni niż poprzedniego dnia, szybko zasnęliśmy.

    Ostatni dzień naszej pielgrzymki ponownie rozpoczęliśmy od nabożeństwa, po którym mieliśmy czas wolny. Część z nas w tym czasie robiła ostatnie zakupy.
    Po obiedzie zanieśliśmy swoje bagaże do autokaru i rozpoczęliśmy "wojnę" o miejsca. Najbardziej rozchwytywane ostatnie miejsca zostały zdobyte przez chłopaków z mat- gegra. Droga powrotna minęła szybko. W autokarze obejrzeliśmy dwa filmy "Ostrow" i "Poczajów" Do Hajnówki dotarliśmy po godzinie 23.00.
    Wszyscy miło wspominamy ten wyjazd. Pełni wspomnień i wzbogaceni duchowo czekamy na następny.
Julita Dudar kl. I A     


W Wycieczka uczniów Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce do Białegostoku i Supraśla

    Kolejny jesienny wtorek - teoretycznie następny po poniedziałku dzień tygodnia, a jednak inny niż wszystkie. Na chwilę pozostawiliśmy nasze troski i wyruszyliśmy w podróż do innego świata - świata duchowego.    Poszukiwania rozpoczęliśmy w Żeńskim Monasterze Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Zwierkach. Od jednej z sióstr dowiedzieliśmy się sporo ciekawych rzeczy o życiu monastycznym, cerkwi i wydarzeniach z życia klasztoru. Na podstawie uzyskanych informacji poznaliśmy zajęcia przykładowego dnia w klasztorze: o świcie modlitwy poranne i św. Liturgia, wykonywanie specjalnie przydzielonych zajęć – tzw. „posłuszanije”, obiad, czas wolny spożytkowany na modlitwę, powrót do prac monasterskich, nabożeństwo wieczorne, kolacja i znów modlitwa. Wstrzemięźliwe życie monastyczne dostarcza siostrom tak bardzo potrzebnej siły duchowej. Następnym przystankiem na Bożej ścieżce był Sobór Św. Mikołaja w Białymstoku - obecnie główna świątynia w mieście w której nabożeństwom przewodniczy Arcybiskup Jakub. Cerkiew jest budowlą jednoprzestrzenną z wewnętrznym podziałem na nawę obejmującą trzy ramiona krzyża greckiego oraz w części wschodniej prezbiterium, oddzielone od nawy ikonostasem. Do 1950 r. służyła jako świątynia parafialna. W związku z nowym układem granic, ustalonym po II wojnie światowej, zaistniała potrzeba utworzenia diecezji. Dlatego też cerkiew św. Mikołaja podniesiona została do rangi świątyni katedralnej. Sobór Katedralny posiada szczególnie czczone ikony: św. Mikołaja, Matki Boskiej Białostockiej, Opieki (Pokrowa) Najświętszej Marii Panny, krzyż poświęcony u Grobu Pańskiego w Jerozolimie, a także relikwie św. Męczennika Gabriela, który jest patronem dzieci i młodzieży, sprowadzone w 1992 r. z Grodna. Do parafii należy także najstarsza świątynia kaplica w mieście p.w. św. Marii Magdaleny z XVIII wieku. Przed relikwiami młodzieńca nasz opiekun duchowy, ks. Andrzej Bushowski, odprawił molebien, prosząc świętego Młodzieńca o przychylność i wstawiennictwo za nas u Boga. Po modlitwie zwiedziliśmy kolejną świątynię - cerkiew Mądrości Bożej (Hagia Sophia) na obrzeżach Białegostoku. Jest ona miniaturą w skali 1:3 świątyni znajdującej się w Konstantynopolu (dzisiejszy Stambuł). Dnia 15.10.1998 r. odbyło się uroczyste poświęcenie cerkwi. Nad polichromią pracowała czteroosobowa grupa malarzy z Grecji. Prace prowadzone były w latach 1998-1999. Następnym i zarazem ostatnim naszym przystankiem był Męski Monaster p.w. Zwiastowania NMP w Supraślu. Zwiedziliśmy tam dwie świątynie: św. Jana Teologa i Zwiastowania NMP, zapoznaliśmy się również z historią monasteru, potem udaliśmy się na najwyższą wieżę cerkwi z której podziwialiśmy uroki miasta, byliśmy też na katakumbach oraz w słynnym na całą Polskę Muzeum Ikon. Dzięki wielu informacjom o ikonach i Cerkwi, które usłyszeliśmy z ust przewodników, każdy z nas dowiedział się nowych rzeczy o Prawosławiu i sztuce pisania ikon - "okien ku wieczności". Czas zwiedzania umilały nam pieśni cerkiewne, brzmiące nieprzerwanie we wszystkich salach ekspozycyjnych.
    Bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do domów.
Serdecznie dziękujemy Ks. Andrzejowi Busłowskiemu, naszemu opiekunowi duchowemu, oraz naszym wychowawcom, Pani Annie Kalinowskiej i Panu Sławomirowi Czykwinowi, za opiekę nad nami.
Aleksandra Janowicz kl. II B


do góryLat nauczania religii - jubileusz w Hajnówce
    Z okazji jubileuszu 20-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach oraz Dnia Edukacji Narodowej - 18 października w hajnowskim soborze św. Trójcy odbyły się powiatowe uroczystości. Zostały one zorganizowane przez Doradcę Metodycznego Nauczania Religii Prawosławnej, Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej oraz Bractwo św.św. Cyryla i Metodego w Hajnówce.


    Uroczystej św. Liturgii przewodniczył abp Miron w asyście hajnowskiego duchowieństwa. W nabożeństwie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z miejscowych szkół. Podczas kazania władyka Miron zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie powołania nauczycielskiego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Podkreślił ważność nauczania religii i zdobywania wiedzy o Bogu. W intencji nauczycieli i pracowników oświaty został odprawiony - po św. Liturgii - molebien.
    Dalsza część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Przybyli goście: dr Jan Zieniuk - Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. Nauczania Religii, ks. Andrzej Busłowski - wizytator dekanatów kleszczelowskiego i narewskiego, ks. Mirosław Niczyporuk - wizytator dekanatu hajnowskiego, duchowni dekanatów hajnowskiego, narewskiego i kleszczelowskiego. Obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Sirak - zastępca starosty powiatu hajnowskiego, Olga Rygorowicz - wójt gminy Hajnówka i Jerzy Wasiluk - wójt gminy Czyże, oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu hajnowskiego, nauczyciele, katecheci uczniowie i rodzice.
    Po przywitaniu gości głos zabrał dr Jan Zieniuk, który przybliżył zebranym historię dwudziestolecia nauczania religii w szkołach. Przedstawił osiągnięcia i zadania na przyszłe lata. W imieniu samorządowców wystąpił Jerzy Sirak, który złożył wszystkim nauczycielom życzenia wszelkiej pomyślności w pracy.
    Następnym punktem programu było wystąpienie matuszki Lilli Busłowskiej – doradcy metodycznego nauczania religi prawosławnej. W krótkim zarysie matuszka przedstawiła osiągnięcia uczniów i katechetów powiatu hajnowskiego w Olimpiadzie Wiedzy Religijnej oraz różnego rodzaju konkursach i turniejach.    Miłym akcentem uroczystości było wręczenie dyplomów uznania metropolity Sawy dla katechetów za owocną pracę z młodzieżą. Dyplomy w imieniu zwierzchnika PAKP wręczył abp Miron.
    Na zakończenie uroczystości odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpił chór młodzieżowy soboru św. Trójcy w Hajnówce oraz laureaci konkursu prawosławnej poezji religijnej. Wszyscy zebrani mieli także okazję do obejrzenia wystawy prezentującej historię dwudziestolecia nauczania religii prawosławnej w szkołach.
Ks. Paweł Sterlingow- tekst, ks. Jan Wołkowycki- zdjęcia

do góry

  

Dnia 11.10.2009 r. 46 uczniów z naszego Punktu Katechetycznego uczestniczyło w przedstawieniu „ Śpiąca Królewna”,

które odbyło się w teatrze BAJ. Oprócz wrażeń artystycznych na dzieci w czasie przerwy oczekiwała słodka niespodzianka . Oto kilka  zdjeć….do góry

  

Wycieczka do zakopanego

    Mówi się, że wrzesień jest najlepszym miesiącem na wyjazd w góry, a w tym roku nasze Bractwo Młodzieży Prawosławnej mogło się samo o tym przekonać.
     Na wycieczkę  w Tatry wybraliśmy się w ostatni wrześniowy weekend w dziewięcioosobowym składzie. Naszym opiekunem był ks. Adam, a trasę opracował i prowadził nasz kolega Alek Makal.
Spotkaliśmy się na Dworcu Centralnym, a po nużącej podróży pociągiem dotarliśmy do Zakopanego, a wkrótce potem do Kir. Stamtąd ruszyliśmy na szlak. Pierwszego dnia szliśmy zaledwie kilka godzin, a noc spędziliśmy w uroczym schronisku na Hali Ornak.


  
 Następnego dnia odbyliśmy bardzo długi marsz, prowadzący przez Czerwone Wierchy. Na Kasprowym Wierchu posililiśmy się pizzą i ruszyliśmy do schroniska w Murowańcu. Kiedy zakwaterowaliśmy się w pokoju, wróciły nam siły i wieczór minął nam na wesołych rozmowach i żartach.


    Kolejny dzień był słoneczny, ale chyba najcięższy ze wszystkich. Szlak ciągnął się mozolnie pod górę, męczyliśmy się wspinaczką, a końca naszej drogi nie było widać. Raz nawet zabłądziliśmy, ale szybko udało nam się zawrócić na właściwą trasę. Nasze trudy zostały jednak wynagrodzone, bo widok, który ujrzeliśmy przed sobą z Krzyżnego okazał się bezcenny. Dolina Pięciu Stawów wywarła na nas niezapomniane wrażenie.


    Ostatnią noc spędziliśmy w Dolinie Roztoki, a rano wróciliśmy do Zakopanego. Aż do przyjazdu pociągu chodziliśmy po Krupówkach, a potem zmęczeni, lecz zadowoleni wróciliśmy do Warszawy.  Ten wyjazd zostanie na długo w naszej pamięci, bo tylko w takim towarzystwie i w tak pięknych górach można intensywnie wypocząć i nasycić się otaczającym nas pięknem przyrody.


do góry

  

Pielgrzymka do Jabłecznej

    Dnia 02.10.2009r. Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii św. Trójcy w Hajnówce zorganizowało dwudniowy wyjazd dla dzieci uczęszczających na  cotygodniowe sobotnie spotkania Bractwa Dziecięcego przy tejże parafii. Była to pielgrzymka do Monasteru w Jabłecznej.
O godzinie 10.00 grupa 35 dzieci  wraz z opiekunami ks. Andrzejem Busłowskim, Matuszką Elżbietą Sterlingow, przewodniczącym BMP przy parafii Św. Trójcy i grupą starszych kolegów i koleżanek  z Bractwa Młodzieżowego wyruszyła w kierunku Św. Góry Grabarki . 
     Tam w ciszy i spokoju pokłoniliśmy się ikonie Matki Bożej Iwierskiej, a każdy z młodych pielgrzymów miał tez chwilę na indywidualną modlitwę, zadumę i refleksję wśród setek wotywnych krzyży.       Jeszcze przed południem wyruszyliśmy w dalszą drogę do Domu Zakonnego w Kostomłotach.
   Ihumen ojciec Ambroży przywitał nas bardzo serdecznie. Dowiedzieliśmy się o tym
 jak powstał Dom Zakonny, jaka jest historia ikon  w świątyni a także wysłuchaliśmy żywota patrona cerkwi św. Serafima z Sarowa. Ojciec Ambroży na pożegnanie ofiarował każdemu z nas  krzyżyki i woskowe świece które wyrabiane są w tym klasztorze.    Około godziny 15.00 dotarliśmy do Monasteru w Jabłecznej. Po zakwaterowaniu w domu pielgrzyma i krótkim odpoczynku z błogosławieństwa ojca Archimadryty Atanazego  zostaliśmy powierzeni o. Onufremu. Hierodiakona od razu polubiły dzieci, przyglądały mu się uważnie  i  zadawały  mnóstwo pytań. Byliśmy w monasterskich świątyniach, w „fabryce świec” i nad Bugiem. Podziwialiśmy wspaniałą przyrodę i to co otacza zabudowania monasterskie: przepiękne rośliny, krzewy, wodne oczko z rybkami.    Mimo trudu fizycznego byliśmy jeszcze na nabożeństwie Całonocnego Czuwania, któremu przewodniczył przełożony Monasteru o. Archimadryta Atanazy. Po duchowej strawie przyszedł czas na smakołyki kuchni monasterskiej. Wszyscy delektowali się zupą ogórkową i wspaniałymi plackami z serem przygotowanymi przez mnichów i panią Wierę. Po kolacji poszliśmy na zasłużony odpoczynek aby móc uczestniczyć następnego dnia w niedzielnej świętej Liturgii.
    O godz. 10.00 byliśmy już w cerkwi część z nas przystąpiła do sakramentu św. spowiedzi i Eucharystii. Potem był wspaniały obiad i ciasto a przed wyjazdem każdy z nas odwiedził jeszcze  „ikonną ławkę” aby kupić pocztówkę z monasterem lub ikonkę św. Onufrego.    Przyszedł czas pakowania plecaków i powrotu do Hajnówki. Z żalem i nostalgią opuszczaliśmy Monaster ale w głębi duszy  byliśmy ubogaceni modlitwą , wiarą i powołaniem . Patrzyliśmy na mnichów machających radośnie do nas i wiedzieliśmy że jeszcze tu wrócimy nie raz.
Dziękujemy ojcu Archimadrycie Atanazemu za możliwość  pobytu w Manasterze w Jabłecznej


                                                                                                      Natalia Socha


  

Letni obóz w Gładyszowie

    Wakacje to chyba dla wszystkich uczniów, i nie tylko, jeden z ulubionych momentów w roku. Nareszcie koniec szkoły i nauki - czas na zasłużony odpoczynek! Wakacje to także okres wyjazdów z rodzinami, znajomymi, przyjaciółmi. Nad morze, w góry, nad jezioro - każdy spędza je w różny sposób. Dla niektórych po raz pierwszy, a dla innych już kolejny raz, te wakacje rozpoczęły się obozem zorganizowanym przez parafię Św. Jana Klimaka w Warszawie.
    Tegoroczny obóz rozpoczął się 27 czerwca. W sobotni poranek, po odsłużeniu molebnia ruszyliśmy autokarem w stronę Gładyszowa, małej miejscowości położonej w południowo-wschodniej Polsce, na pięknej Łemkowczyźnie. Po kilku godzinach jazdy byliśmy na miejscu i mogliśmy rozpakowywać swoje bagaże. Zamieszkaliśmy w Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej "Eleos", który prowadzi proboszcz parafii w Gładyszowie – o. Arkadiusz Barańczuk wraz z imością. Następnie zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Najmłodszą opiekowały się „ciocie” – Ania Tomaszuk i Krysia Mińko, średni – pan Tomek Bursche, a najstarszą – Jarek Kupryjaniuk i o. Adam Misijuk. Kolejnego dnia, w niedzielę, uczestniczyliśmy w Św. Liturgii w cerkwi w Żdyni. Odwiedziliśmy także grób Św. Maksyma Gorlickiego, który pochowany jest właśnie na tamtejszym cmentarzu.

   

    Kolejne dni obozu mijały bardzo szybko i intensywnie. Zwiedziliśmy Krynicę Górską, znaną miejscowość wypoczynkową i uzdrowiskową tamtych okolic. Tam, zdobyliśmy Jaworzynę Krynicką, oczywiście z drobną pomocą kolejki linowej. Spacerowaliśmy po miejskim deptaku odwiedzając pijalnię zdrojową, gdzie każdy mógł spróbować jakże zdrowych wód zdrojowych. Byliśmy także w miejscowości Wysowa. Odwiedziliśmy tam niedawno powstały dom zakonny pw. Opieki Matki Bożej. Weszliśmy także, tym razem już o własnych siłach, na świętą górę Jawor, na której znajduję się kaplica.
    Myślę, że dla wszystkich osób wspaniałym doświadczeniem była nauka języka migowego, którego uczył nas o. Adam. Zapoznanie się z alfabetem oraz kilkoma podstawowymi słowami pomogło nam w porozumieniu się z dwójką głuchoniemych chłopców, którzy byli uczestnikami naszego obozu. Mimo, iż nasz język migowy nie stał na wysokim poziomie i każde zdanie składaliśmy wolno, literka po literce, to potrafiliśmy się dogadać z chłopcami, którzy byli niezwykle cierpliwi i wybaczali nam nasze potknięcia językowe.

   

    Na obozie wszyscy chętni mogli także poznać język cerkiewno-słowiański dzięki naszemu opiekunowi Jarkowi. Na początku zapoznaliśmy się z alfabetem. Następnie zaczęliśmy składać litery w słowa, słowa w całe zdania i uczyliśmy się czytać modlitw, co z każdym kolejnym spotkaniem wychodziło coraz lepiej.

   

    Nasi opiekunowie wymyślali nam coraz to nowe atrakcje, nie mieliśmy więc czasu na nudę. Jednego dnia odwiedziliśmy stadninę koni w Gładyszowie, która jest jedną z największych stadnin koni huculskich w Europie. Tam, każdy mógł pojeździć się na koniu. Innym razem byliśmy w Regietowie, gdzie odbyliśmy przejażdżkę bryczkami, po której mieliśmy ognisko. Kilka razy odwiedziliśmy basen w Gorlicach. Często chodziliśmy na boisko położone niedaleko naszego ośrodka. Nawet przy trochę gorszej pogodzie znajdywali się chętni na pogranie w piłkę nożną lub siatkówkę. Dużą atrakcją była zabawa w podchody. Biegając po okolicznych polach i górkach, podziwiając przepiękne widoki, brodząc niekiedy w leśnym błocie, bawiliśmy się świetnie wymyślając coraz to nowe, ciekawe zadania. Mogliśmy poznać także parę tajników tańca towarzyskiego, dzięki opiekunce – „cioci” Ani.

       

    Wiele emocji wzbudziły różne konkursy. Rozegrany został niezwykle zajmujący turniej ping-ponga. Jednak nie tylko sport dostarczał nam atrakcji. Konkurs czystości był równie zaciekły i do ostatnich dni nie wiadomo było, kto wygra ten pojedynek na szczotki, mopy i ścierki. Młodsza grupa miała również konkurs rysunku, a najstarsi spróbowali swoich sił w quizie teologicznym.
    Bardzo ważnym elementem obozu było przygotowanie do sakramentów Spowiedzi i Św. Eucharystii. Dzięki wielu rozmowom z naszymi opiekunami, wspólnym modlitwom, przemyśleniom mogliśmy się odpowiednio przygotować do uczestnictwa w tych sakramentach, do których wielu z nas przystąpiło podczas Św. Liturgii w cerkwi w Gładyszowie w niedzielę.

   

    Podczas naszego obozu cerkiew w Gładyszowie obchodziła święto parafialne. We wtorek, na Św. Liturgii obecni byli Arcybiskup Przemyski i Nowosądecki, Adam oraz Biskup Gorlicki, Paisjusz, który dawniej był proboszczem naszej parafii. Właśnie wtedy bp. Paisjusz obchodził swoje urodziny, dlatego w imieniu całej parafii wolskiej i nie tylko, złożyliśmy mu najserdeczniejsze życzenia.
    Koniec obozu zbliżał się wielkimi krokami. Ledwie się obejrzeliśmy i już trzeba było pakować i sprzątać pokoje. Ostatniego dnia pożegnaliśmy się z o. Arkadiuszem oraz imością i ruszyliśmy. Po drodze odwiedziliśmy w Gorlicach bp. Paisjusza, który niezmiernie ucieszył się z naszej wizyty i zachęcał nas, abyśmy częściej odwiedzali te tereny. Podróż do Warszawy minęła szybko i spokojnie. Wieczorem zajechaliśmy na miejsce, gdzie na wszystkich czekali stęsknieni rodzice.
    Tegoroczny obóz na pewno pozostanie na długo we wspomnieniach wszystkich uczestników. W ich imieniu chciałabym podziękować gorąco naszym wspaniałym opiekunom, bez których obóz z pewnością nie byłby tak udany. Miejmy nadzieję, że następny będzie równie dobry, jeśli nie lepszy.

Ewelina Pogrebniak
do góry


  

W dniach 05-12 września 2009 roku, na zaproszenie Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej z parafii Bielska Podlaskiego i Hajnówki, pod opieką ks. prot. mgr Andrzeja Mińko i ks. mgr Adama Dzienisiuka była w Niemczech.


    Miejscem docelowego pobytu była miejscowość Niederndodeleben koło Magdeburga w Niemczech (Land Sachsen-Anhalt). Wszyscy uczestnicy byli zakwaterowani w ośrodku młodzieżowym Mauritiushaus należącym do Niemieckiego Luterańskiego Kościoła Niemiec Środkowych.    Program wyjazdu został przygotowany przez stroną niemiecką i był ukierunkowany na zwiedzanie Landu oraz zapoznanie się z pracą młodzieżową Kościoła. Mieliśmy trzy spotkania z młodzieżą niemiecką. Pierwszym było spotkanie z Młodzieżowym Chórem Ekumenicznym w Quedlinburgu, podczas którego wysłuchaliśmy koncertu, jak również zapoznaliśmy ich z liturgicznym i tradycyjnym śpiewem naszej Cerkwi. Drugie spotkanie odbyło się w Magdeburgu ze studentami. Byli oni żywo zainteresowani naszą tradycją (co roku spędzają trzy tygodnie w domu dziecka w Rosji jako wolontariusze). Trzecim, było spotkanie zorganizowane w Ośrodku dla młodych ludzi z rodzin patologicznych lub będących w konflikcie z prawem prowadzony przez Kościół Luterański. Zapoznaliśmy się tam kadrą wychowawczą, obejrzeliśmy ośrodek oraz zobaczyliśmy trudną pracę z podopiecznymi.

    Ponadto zwiedziliśmy wiele zabytków; muzea, stare miasto, kościoły, zamki. Do ważnych zaliczyć należy wizytę na Uniwersytecie w Halle, gdzie odwiedziliśmy małą cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, która znajduje się w podziemiach Uniwersytetu.
    Szczególnym wydarzeniem naszego pobytu była wizyta w katedrze w Halbersztadt. Obok tej świątyni jest muzeum, w którym znajdują się zrabowane przez krzyżowców w Konstantynopolu, relikwie wielu świętych m.in.: św. Mikołaja, św. Stefana Arcydiakona, cząstka św. Krzyża Św. Jakuba Apostoła oraz wiele innych. W tym miejscu wznieśliśmy modlitwę.    W czasie podróży do Niederndodeleben zwiedziliśmy Berlin, a tam Parlament-Reichstag, Bramę Branderburską, Checkpoint Charlie, natomiast podczas podróży powrotnej zwiedziliśmy Poczdam. Tam trafiliśmy do cerkwi p.w. św. Aleksandra Newskiego gdzie uczestniczyliśmy w świątecznym Wsienoszcznom Bdienii oraz w zamku gdzie została podpisana kapitulacja Niemiec w 1945r.    Podsumowując wyjazd, należy podkreślić gościnność Niemców, dobrą organizację oraz co ważne chęć dalszej współpracy i wymiany młodzieżowej. Wyjazd do Niemiec przyniósł wiele wrażeń naszej młodzieży, która znakomicie posługiwała się językami obcymi i wzorowo zachowywała się podczas pobytu. Nam, opiekunom, wyjazd ukazał praktyczną pracę niemieckich pastorów, którzy pracują z młodzieżą w większej części zlaicyzowaną.
Adam DzienisiukPodręcznik do nauki religii prawosławnej do kl. III szkoły ponadgimnazjalnej.

      
    W maju 2009r ukazał się podręcznik pt. „ Droga Prawda Życie” do nauki religii prawosławnej w kl. III szkoły ponadgimnazjalnej. Podręcznik stanowi kontynuację książki noszącej taki sam tytuł, wydanej w 2007r przeznaczonej dla klasy II szkoły ponadgimnazjalnej. Podobnie jak poprzedni, zastał opracowany przez zespół nauczycieli pod kierunkiem doradcy metodycznego Lilli Busłowskiej. W zespole opracowującym podręcznik uczestniczyli doświadczeni nauczyciele: ks. Sławomir Chwojko, ks. Sławomir Awksietijuk, ks. Andrzej Busłowski, ks. Adam Lewczuk, ks. Jan Wołowycki, ks. Jerzy Klimiuk, ks. diak Marek Maciuka, ks. Bogdan Repeła, pani Anna Wawreszuk, pan Anatol Korch.
  Zagadnienia prezentowane w podręczniku dotyczą trzech sfer: sakramentów, eklezjologii oraz problemów współczesnego życia i rodziny. Treści  te są zgodne z Programem nauczania religii prawosławnej w szkole ponadimnazjalnej w kl. III. Wszystkie zagadnienia rozpoczynają się od rozważań na dany temat, poprzez merytoryczne rozwinięcie tematu ( obfitujące w cytaty z Biblii), cytaty zaczerpnięte z pism Świętych Ojców i innych uznanych teologów, a kończą się na wykazie pytań skierowanych do uczniów, których zadaniem jest nie tylko sprawdzenie wiedzy, ale też wywołanie pewnej refleksji oraz doskonalenie duchowego rozwoju ucznia.
 Silną stroną podręcznika jest dosyć obszerna bibliografia polskojęzyczna, której wykazy znajdują się pod poszczególnymi tematami, a której zadaniem jest naprowadzenie czytelnika na źródła niezbędne w celu uzupełnienia wiadomości oraz pogłębienia wiedzy. Wydanie zdobi wkładka z kolorowymi ikonami, która czyni podręcznik bardziej atrakcyjnym w odbiorze.

Cyt. za: Jach, w : Wiadomości PAKP Nr 6/2009, s. 16-17.
 
Wydawca Warszawska Metropolia Prawosławna Warszawa 2009    s. 192

Podręcznik jest do nabycia w Składzie Metropolitalnym Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, w sklepiku Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej, w sklepie internetowym

 http://sklep.cerkiew.pl/

Zamówienia kierować również można  pod nr. tel 085 6822704

Cena powyżej 10 szt. do szkół  Kl  II – 13 zł
                                                   Kl. III – 15 zł
do góry


      


Akcja Lato 2009

Wycieczka do Krzemieńca i Poczajowa


        W dniach 23 – 27 sierpnia  b.r. 44 uczniów z hajnowskich szkół: uczestniczyło w zajęciach ( warsztaty i wycieczka)  zorganizowanych przez parafię prawosławną Św. Trójcy w Hajnówce i Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Św. Trójcy w Hajnówce, a dofinansowanych przez Urząd Miasta Hajnówka.

       Pierwszego dnia 23 sierpnia odbyły się zajęcia profilaktyczne nt. uzależnień, które poprowadziła pani pedagog Elżbieta Wołkowycka. Dwugodzinne warsztaty urozmaicone były ciekawymi metodami, wspólną dyskusją,  jednocześnie zabawą wykonywaniem prac plastycznych, pozwoliło  to młodzieży oderwać się od szarości dnia codziennego: gier komputerowych, telewizji i internetu.
    Tego dnia wieczorem wyjechaliśmy na wycieczkę na Ukrainę do Krzemieńca i Poczajowa Naszymi opiekunami byli proboszcz parafii Św. Trójcy w Hajnówce ks. Michał Niegierewicz, opiekun BMP przy tej parafii  ks. Andrzej Busłowski, oraz nauczyciele pani Lilla Busłowska i pani Elżbieta SterlingowNasza wycieczka spędziła w tych wspaniałych miejscach zaledwie trzy dni, jednak na pewno dla każdego z nas była to prawdziwa odskocznia od trosk i zmartwień życia codziennego, tak potrzebna i oczekiwana. Szczęśliwie pogoda dopisała, choć w pewnym momencie podróży można było spodziewać się opadów. Im bliżej celu, tym niebo stawało się coraz czystsze (niewykluczone, że Poczajów należy do tych miejsc, gdzie aura ulega prawom wyższym, podobnie jak nasza polska Grabarka). W drodze do ławry odwiedziliśmy monaster żeński św. Mikołaja Gródku niedaleko Rowna  oraz skit św. Anny w Onyszkowcach, gdzie zaliczyliśmy uzdrawiającą kąpiel w źródełku (temperatura wody nigdy nie przekracza 4 stopni C) .Kolejnym przystankiem był malowniczo położony Krzemieniec – rodzinna miejscowość wybitnego polskiego poety i dramaturga, Juliusza Słowackiego. Miasto położone jest w głębokiej dolinie, pomiędzy dwoma pasmami wysokich i stromych wzgórz. Naszym celem stało jedno z nich – Góra Zamkowa. Wspinaczka okazała się bardzo owocna; ze szczytu wzgórza przez długi czas podziwialiśmy urokliwą panoramę Krzemieńca, a w oddali ukazał się właściwy cel wycieczki – Poczajowski Monaster. Po pamiątkowej sesji zdjęciowej ruszyliśmy w dalszą drogę.

Poczajów – niewielkie miasteczko położone malowniczo na grzbiecie wyniosłego wzgórza opodal Podkamienia, między Brodami a Krzemieńcem. Ponad budynkami wznosi się majestatyczny kompleks świątyń – doskonale znana nie tylko na wśród prawosławnych Poczajowska Ławra. Pieczę nad miasteczkiem i jego mieszkańcami, a także licznymi pielgrzymami sprawuje Matka Boska, dzięki wstawiennictwu której monaster wielokrotnie na przestrzeni wieków unikał zagłady.
W karty historii obszar ten wpisał się jako słynący z niezliczonej ilości niezwykłych wydarzeń i cudów. Zgodnie z legendą miało tu miejsce cudowne objawienie Bogarodzicy w gorejącym słupie. Na pamiątkę pozostawiła ona w skale odcisk swojej stopy, z którego trysnęło źródło krystalicznie czystej, mającej właściwości uzdrawiające wody. W XIII w. na tym świętym miejscu osiedlają się mnisi z Kijewo-Pieczerskoj Ławry, przynoszą swe monasterskie tradycje i nadają mu nazwę w pamięć o płynącej nieopodal rzeczce Poczajnie. Z biegiem lat poszerzają się rozmiary i sława Poczajowskiej Ławry. Monaster staje się miejscem modlitwy setek podwiżników i bogobojnych mnichów, spośród których wielu w dniu dzisiejszym Cerkiew czci jako świętych.
Na Poczajowski kompleks składają się: Sobór Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, przepiękna letnia cerkiew, świątynie pw. św. Mikołaja Cudotwórcy i św. Aleksandra Newskiego, Sobór Świętej Trójcy, dwie pamiątkowe czasownie, świątynia pieczarna prep. Hioba Poczajewskiego, cerkiew Pochwały Przenajświętszej Bogarodzicy, świątynia p.w. prep. Antoniego i Teodozjusza, zabytkowa dzwonnica, cmentarz monasterski oraz skit (pustelnia) Świętego Ducha. Na terenie ławry z czcią chronione są św. relikwie prep. ihumena Hioba oraz Amfiłochiusza Poczajowkich. Pątnicy z całego świata przybywają tu również, aby złożyć hołd cudotwórczej Poczajowskiej ikonie Bogarodzicy, przy której dokonało się mnóstwo cudów i uzdrowień.Urok i majestat Poczajowa zrekompensował w pełni trud podróży. Każdy z nas przybył tu z jemu tylko wiadomą misją – do naszych głównych próśb należały zapewne te o zdrowie swoje i bliskich, pomyślność oraz opiekę Matki Boskiej i samego Zbawiciela. Wierzę, że modlitwy wznoszone z tym cudownym miejscu mają szczególną moc. Aby jeszcze bardziej spotęgować siłę naszych wezwań, pokłoniliśmy się cudotwórczej ikonie Bogarodzicy, do której w tym czasie była odprawiana molebień, oraz przystąpiliśmy do Sakramentu Eucharystii. Kolejnym niezwykle ciekawym wydarzeniem, w jakim uczestniczyliśmy, były tzw. wyczytki, czyli modlitwy o uzdrowienie od sił nieczystych ludzi nimi dotkniętych. Nawet jedna taka „sesja” pozwala wiernym uświadomić sobie, jak szkodliwe jest działanie złych duchów na człowieka, jakkolwiek byłoby ono silne. Oprócz „rozrywek obowiązkowych”, tj. zwiedzania monasterów, cerkwi i innych ciekawych miejsc oraz uczestnictwa w nabożeństwach, pielgrzymka zapewniła nam sporo wolnego czasu, który każdy z nas mógł przeznaczyć na swoje potrzeby. Ja spożytkowałam go na dokładniejsze poznawanie ławry i okolic, a także, jak zapewne większość, szperanie w monasterskim sklepiku. Godziny mijały niepostrzeżenie, a już po krótkiej chwili pobytu trzeba było znów zajmować miejsca w autokarze...
Zgodnie z mądrym powiedzeniem opuściliśmy Poczajów wzbogaceni o nowe doświadczenia. Duchowo poczyniliśmy jeden, a może nawet kilka kroków naprzód. Mam  również nadzieję na powrót w to nieziemskie miejsce, najlepiej w niedalekiej przyszłości.
Akcja Lato 2009 – wycieczka do Krzemieńca i Poczajowa  możliwa była dzięki dotacji z Urzędu Miasta w Hajnówce.

                                                             Serdecznie dziękujemy.

                                     Uczestniczka Aleksandra Janowicz kl. II B  ZS z DNJB w Hajnówce


do góryLat nauczania religii

        Jubileuszowe Uroczystości XX-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach 30 maja br. w Monasterze Śww. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce z błogosławieństwa i pod patronatem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbywały się Centralne Jubileuszowe Uroczystości XX-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Uroczystości te zainaugurowały obchody, które będą kontynuowane w diecezjach, dekanatach, szkołach a nawet parafiach z udziałem przedstawicieli terenowych samorządów, dyrektorów szkół, rodziców.  zainaugurowały W uroczystościach wzięli udział Ich Ekscelencje: Najprzewielebniejszy Miron Abp Hajnowski, Najprzewieleniejszy Jakub Abp Białostocko-Gdański, Najrzewielebniejszy Jerzy Biskup Siemiatycki, Najrzewielebniejszy Paisjusz Biskup Gorlicki, Najprzewielebniejszy Hilarion Abp Wołokołamski, przewodniczący Departamentu Kontaktów Zagranicznych Patriarchatu Moskiewskiego, Najprzewielebniejszy Mitrofan Abp Białocerkiewski i Bogusławski kierujący sprawami Ukraińskiej Prawosławnej  Cerkwi, Pani Minister Krystyna Szumilas Sekretarz Stanu MEN, Pani Grażyna Płoszajska -  gł. Specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego w MEN, Kurator Podlaski Jerzy Kiszkiel, Wicekurator Podlaski Wiesłwa Ćwiklińska, Krystyna Kowalczyk St. Wizytator Kuratorium Mazowieckiego,  Joanna Kaniuk Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie z Delegaturą w Siedlcach, Wizytatorzy i Doradcy Metodyczni nauczania religii prawosławnej oraz około 140 katechetów ze wszystkich diecezji PAKP.
    Centralnym punktem jubileuszowych uroczystości była Św.  Liturgia i molebien dziękczynny celebrowane przez Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Metropolitę Sawę w asyście przybyłego na uroczystości Episkopatu PAKP, gości zagranicznych Abpa Hilariona i Abpa Mitrofana oraz kilkunastu duchownych.
    Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie w sali konferencyjnej, które prowadził dr Jan Zieniuk Dyrektor Metropolii Prawosławnej ds. Nauczania Religii. Po powitaniu gości przez P. Zieniuka głos zabrał Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Metropolita Sawa. W swym wystąpieniu Eminencja podkreślił m.in., iż dzięki Bogu przeżywamy dzisiaj piękny jubileusz XX-lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Wspomniał o trudnościach jakie wiązały się z przygotowaniem kadry oraz wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli religii prawosławnej. Wyrazy podziękowania za ogromny trud włożony w upowszechnianie edukacji religijnej i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli religii oraz wszelkie przedsięwzięcia mające na celu podniesienie poziomu nauczania religii prawosławnej skierował do P. dra Jana Zieniuka. Dziękował również władzom oświatowym, wizytatorom, doradcom metodycznym i nauczycielom religii za ich wkład w nauczanie dzieci i młodzieży oraz kształtowanie przyszłych pokoleń.
    Następnie głos zabrała Pani Minister Krystyna Szumilas, która już niejednokrotnie uczestniczyła w ważnych uroczystościach Kościoła Prawosławnego. W wystąpieniu swym wyraziła zadowolenie z faktu możliwości uczestnictwa w tak ważnych uroczystościach Kościoła Prawosławnego w Polsce. Podkreśliła wielki wkład Kościoła Prawosławnego w zakresie edukacji i wychowania przyszłych pokoleń. Kościół Prawosławny w Polsce jak stwierdziła - chętnie i z wielkim zaangażowaniem współpracuje z władzami oświatowymi, co widoczne jest na bardzo wielu płaszczyznach, zaś osiągnięte efekty to potwierdzają. Następnie głos zabrał Podlaski Kurator Oświaty – Jerzy Kiszkiel, który w wystąpieniu swym, m.in. gratulował osiągnięć na niwie edukacyjnej w zakresie nauczania religii prawosławnej, dobrze przygotowanej kadry oraz zorganizowanego nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego.
    Pani Joanna Kaniuk z Kuratorium Mazowieckiego w imieniu nieobecnego Kuratora Mazowieckiego Karola Semika przekazała pozdrowienia i gratulacje z okazji jubileuszu. Podkreśliła niezwykłość miejsca jakim jest św. Góra Grabarka oraz otwartość i życzliwość ze strony prawosławnych. Wyraziła nadzieję, iż współpraca pomiędzy władzami oświatowymi i Kościołem Prawosławnym w przyszłości będzie jeszcze bardziej owocna.
    Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród MEN - Medali Komisji Edukacji Narodowej – jest to najwyższe wyróżnienie państwowe przyznawane za szczególne zasługi dla nauczycieli. Medalem KEN zostało odznaczonych 9 osób:
P. Lilla Busłowska, ks. Sławomir Chwojko, ks. Mirosław Drabiuk, ks. Julian Felenczak, ks. Igor Popowicz, ks. Jan Fiedorczuk, P. Halina Borowik, ks. Jan Łukaszuk i P. Izabela Kochan.
    Orderem Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny przez Jego Eminencję Metropolię Sawę zostały odznaczone następujące osoby:
P. dr Jan Zieniuk – 1st.,
ks. Andrzej Pugacewicz – 1st.,
P. Barbara Uścinowicz – 2 st.,
P. Eugenia Klimiuk – 2 st.,
oraz orderem 3st.:
ks. Andrzej Busłowski, ks. Paweł Sterlingow, ks. Jarosław Dmitruk, ks. Eugeniusz Fiedorczuk, ks. Lubomir Worhacz, ks. Sławomir Kondraciuk, ks. Jarosław Łoś, P. Mirosława Pietkiewicz, P. Walentyna Makal.
    Po odznaczeniach Orderem św. Marii Magdaleny, 12 osób zostało uhonorowanych Dyplomem Uznania Jego Eminencji Metropolity Sawy:
Ks. Adam Misijuk, ks. Jerzy Szczur, ks. diak. Mieczysław Oleśniewicz, P. Helena Dobosz, P. Elżbieta Cetra, P. Walentyna Gawryluk, P. Dorota Balicka, P. Elżbieta Daniluk, P. Dymitr Martynowicz, P. Edyta Dudra, P. Krystyna Oniszuk, P. Irena Sawczuk.
    W imieniu nagrodzonych po wręczeniu odznaczeń głos zabrał ks. Jan Fiedorczuk – Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Białymstoku. W imieniu wszystkich nagrodzonych wyraził wdzięczność Bogu za miniony okres XX-lecia, który był niełatwym okresem ale z drugiej strony bardzo owocnym dzięki zaangażowaniu nie tylko osób nagrodzonych, lecz wszystkich, którzy wnieśli swój wkład w rozwój i upowszechnianie edukacji religijnej.
    Następnie miała miejsce prezentacja książki, J.E. abpa Hipariona (Ałfiejewa) - Misterium Wiary, tłumaczenia P. Jarosława Charkiewicza. Pozycja ta jest wprowadzeniem do prawosławnej teologii dogmatycznej. Zatem jest ona bardzo dobrą lekturą dla teologów, zaś jej sposób ujęcia problemu sprawia, iż staje się ona dostępna dla szerszego grona czytelników, również nieprawosławnych.
Sylwetkę Autora - abpa Hipariona przedstawił Jego Eminencja Metropolita Sawa. Bardzo pozytywną ocenę zaś tej pozycji przedstawił J.E. bp Jerzy, który napisał przedmowę do w/w książki. Kolejno głos zabrał sam autor – abp  Hilarion, który w sposób interesujący nawiązał do jej powstania.
    Na zakończenie uroczystości otwarto wystawę obrazującą dorobek XX-tu minionych lat w nauczaniu religii. Kustoszem i organizatorem wystawy był ks. Sławomir Chwojko, który przy współpracy doradców metodycznych zorganizował bogatą wystawę prezentującą wykaz podręczników, pomocy dydaktycznych (w ilości około 200 pozycji na wszystkich poziomach kształcenia) oraz imprez o charakterze religijno-kulturalnym.
    Jubileuszowe uroczystości zakończył obiad z udziałem wszystkich obecnych gości.

Ks. Andrzej Baczyński
do góry


do góry

  

Choinka 2009 -Warszawa


        W dniu 10 stycznia br. z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się po raz drugi wspólna choinka dla dzieci i młodzieży z parafii:  św. rów. app. Marii Magdaleny, św. Jana Klimaka w Warszawie oraz św. Aleksandry w Stanisławowie. Choinka odbyła się w Sali Wystawowej Koara Expo  przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie. Za jej organizację odpowiedzialni byli ks. prot Adam Misijuk i ks. Jerzy Kulik.
        Swoją obecnością zaszczycił nas Jego Eminencjia Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Jego Ekscelencja Biskup Jerzy, Pani Krystyna Kowalczyk - Starsza Wizytator Kuratorium Oświaty, Dyrektorzy Szkół z którymi współpracują Punkty Katechetyczne oraz wielu innych zacnych Gości        Na początku były występy artystyczne z programem specjalnie przygotowanym na ten dzień. Inscenizacja  Misterium Bożonarodzeniowe, w którym udział wzięli dorośli i dzieci przygotowała parafia św. Jana Klimaka. W następnej części wystąpiły dzieci i młodzież z katedralnej parafii wykonując wiersze i kolędy. Na zakończenie tej części programu wystąpiły dzieci, młodzież oraz rodzice z parafii św. Aleksandry.


         Po części artystycznej przyszedł do nas Mikołaj, który wręczył dzieciom upominki. 
W następnej części programu odbyły się zabawa oraz liczne konkursy z nagrodami prowadzone przez profesjonalnych wodzirejów. W między czasie wszyscy zgromadzeni korzystali z przygotowanych przekąsek. Choinka przebiegała w miłej i wesołej atmosferze. Zakończyła się wspólną zabawą taneczną. Udział w spotkaniu wzięło około 700 osób.

     
Na koniec w imieniu dzieci i młodzieży pragniemy złożyć szczególne podziękowania dla Jego Eminencji Wielce Błogosławionego SAWY Metropolity Warszawskiego i całej Polski, ks. Anatola Szydłowskiego, ks. Mikołaja Lenczewskiego oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.

katecheci

   

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych prezentacji multimedialnych

 

Ikony Matki Boskiej
Monastery Góry Atos
Nowy Testament
Dziedzictwo kulturowe prawoslawia_muzyka
SakramentyNOWE PODRĘCZNIKI


     

PODRĘCZNIK  DO RELIGII PRAWOSŁAWNEJ, gimnazjum kl. II
Praca zbiorowa pod redakcją: dr Izabeli Kochan
autorzy tekstów: Izabela Kochan, ks. prot. Sławomir Kochan,
                          Julita Niczyporuk, ks. Mirosław Niczyporuk
recenzje wydawnicze: bp dr hab. Jerzy (Pańkowski),
                                  ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk

        Podręcznik został opracowany zgodnie z programem nauczania religii nr PAKP – R2/289/99.  Wyeksponowano teksty źródłowe, definicje i ciekawostki oraz podstawowe informacje określone jako minimum programowe (tabela zapamiętaj). Pod każdy działem, znajdują się zadania, których rozwiązanie ma na celu utrwalenie poznanego materiału bądź też rozwinięcie pasji poznawczej.
Zgodnie z programem nauczania umieszczono w podręczniku modlitwy oraz inne teksty w języku cerkiewnosłowiańskim, celowo rezygnując jednak z tworzenia osobnego działu, uznając modlitwę oraz doskonalenie czytania tekstów cerkiewnosłowiańskich jako podstawę, która powinna towarzyszyć każdej lekcji.
        Świadomie zrezygnowano również z umieszczania obszernych fragmentów z Dziejów Apostolskich w tekście głównym danego tematu, zakładając , że w ten sposób uczniowie będą doskonalić umiejętność odnajdywania tekstów biblijnych (do tego też celu opracowano pierwszy, nie objęty programem, dział podręcznika pt. „Biblia”).
        Niektóre postaci i problemy zostały zaprezentowane w formach zaczerpniętych z literatury religijnej oraz stron internetowych, co miało na celu ukazanie możliwości pogłębiania swej wiedzy, przy wykorzystaniu źródeł zgodnych z nauką Kościoła prawosławnego. Dodatkowo nauczyciel może wskazać te teksty, jako przykłady opracowań tematycznych przy realizacji lekcji: Literatura religijna i czasopisma.
        Podręcznik wzbogacono o różne formy znaku krzyża znajdujące się przy modlitwach. Na końcu opracowania, dodatkowo, zamieszczono tekst pt. Zasady pisowni terminów religijnych, przygotowywane przez Pana Andrzeja Michalskiego, Dyrektora Centrum Edukacji Humanistycznej „Logos”.


Format: A5; kolor; Ilość stron: 200
Wydawca: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska"DOBRY POCZĄTEK" czyli alfabet języka cerkiewnosłowiańskiego dla dzieci.
autor: Izabela Kochan
recenzje wydawnicze: bp dr hab. Jerzy (Pańkowski),
                                                      ks. mitrat dr Jerzy Tofiluk

        Język cerkiewnosłowiański jest stałym elementem życia Cerkwi, dlatego też jego poznanie stanowi nieodłączny składnik edukacji religijnej. Powstanie tej pozycji jest owocem mojej zabawy z synem Korneliuszem, o czym piszę na wstępie opracowania.
        Mając na uwadze konieczność nowoczesnego, barwnego ujęcia problematyki zapoznania się z alfabetem języka obcego starano się nie zapominać o pięknie tradycji przedstawiając literki do kolorowania zaczerpnięte ze starych rękopisów. Publikacja ta, poza wersją ćwiczeniową, została wzbogacana o żywot św. św. Cyryla i Metodego.

Format : A5; kolorowania; ilość stron 114
Wydawca: Prawosławna Diecezja Lubelsko-ChełmskaZamówienia można składać pod następującymi adresami:

 podrecznikcerkiew@gmail.com

adres pocztowy:
 Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy
 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 15


nr tel. (025) 644 56 11

Wysyłając zamówienie drogą internetową bądź pocztową należy podać następujące dane:

Podręcznik - ilość sztuk.................
Alfabet -ilość sztuk.......................

Adres odbiorcy.............................

Formy płatności:

1.    za pobraniem
2.    przelew na konto

Nr konta: Parafia Prawosławna p.w. Św. Trójcy,
08-110 Siedlce, ul. Brzeska 15
68 2340 0009 0950 2110 0000 0067
tytułem: środki dydaktyczne


Do ceny zamówienia należy doliczyć kwotę przesyłki (według cennika Poczty Polskiej, w zależności od wagi). Realizacja zamówienia z opcją płatności przelewem dokonywana będzie po odnotowaniu wpłaty na konto. Istnieje możliwość odbioru osobistego ( Siedlce, Siemiatycze –ks. M. Niczyporuk)

Wybrane metody Aktywizujące

    Wybrane metody aktywizujące i propozycje sposobu ich realizacji na lekcjach religii prawosławnej.
Św. Jan Chryzostom o wychowaniu dzieci:
# „ Usuwajcie to, co nie potrzebne, uzupełniajcie braki; z dnia na dzień baczcie na skłonności swych dzieci, na dobre, by je rozwijać, na złe, by je wykorzeniać.”
#  „Dziecko nie jest dobrem jakimkolwiek, lecz najcenniejszym „depozytem” rodzica: należy mu okazywać najstaranniejszą troskę..”
#  „ Wychowawca, nie ignorując ani nie ujarzmiając wybuchowej energii życiowej młodego człowieka, musi porządkować ją w sposób konstruktywny…..Wychowanie ma na celu przygotowanie doskonałego ucznia Chrystusa, zdolnego do zaangażowania moralnego zgodnego z regułami chrześcijańskimi.”
#  „ Wychowanie dotyczy każdego szczegółu: śpiewanych pieśni, fryzury, nadawanego imienia, momentu zaślubin, postu, modlitwy, czuwania”
#  „ Wychowanie ma być procesem ciągłym…wysiłek wychowawcy musi zmierzać do tego, aby wpływy różnorakich bodźców były zgodne z przyjętym
Metody aktywizacji
        Aktywność i  aktywizacja uczniów są w centrum zainteresowania nauczycieli, którzy chcą na zajęciach stworzyć takie warunki, by ich uczniowie odgrywali czynną rolę w realizacji zadań. Aktywność człowieka ma określony kierunek wyznaczony przez cel, któremu zostaje podporządkowany jej przebieg. Im bardziej cel jest atrakcyjny i ciekawy, tym większą wywołuje motywację i zainteresowanie uczniów.
        Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym. Warto stosować na lekcjach metody i techniki aktywizujące, które sprzyjają samodzielności myślenia i działania, a także kształtowaniu pozytywnej motywacji do nauki.
        Szkoła i klasa to miejsce systematycznego i zorganizowanego kształcenia. Jesteśmy zobowiązani do organizowania takich sytuacji dydaktycznych, które zainspirują dzieci do podejmowania działań ułatwiających poznanie otaczającej rzeczywistości. Chodzi tu przede wszystkim nie tylko o przekazywanie wiedzy teoretycznej w formie wykładu, ale również o pomoc dzieciom w ich rozwoju osobowym, o lepsze poznanie siebie i innych, a także o wyzwalanie mocy twórczych tkwiących w każdym z nich. Do osiągnięcia określonych celów służą nauczycielom stosowane metody pracy - czyli sposoby pracy z uczniami przy zdobywaniu przez nich określonych wiadomości i umiejętności. Wybór metody zależy od celów lekcji, wieku ucznia, poziomu jego wiedzy oraz bazy dydaktycznej szkoły. Dobremu uczeniu się służy praca oparta na wzajemnej współpracy. Zrozumieniu informacji sprzyja zaangażowanie się uczniów w procesy poznawcze, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia pod kierunkiem i przy pomocy nauczyciela.Cały tekst do popbrania


KOnspekt lekcji "Przypowieść o celniku i faryzeuszu"KONSPEKT
 (tutaj możesz pobrać)

do góry

KOnspekt lekcji ekumenicznej

tutaj możesz pobrać konspekt

Moje refleksje na temat lekcji:

        Uczę religii prawosławnej od kilku lat zarówno w Szkole Podstawowej jak i Gimnazjum i zauważyłam, że w programie częściej spotykamy tematy dotyczące różnic między prawosławiem i katolicyzmem niż dotyczące podobieństw. Pomysł lekcji zrodził się też stąd, że katecheci często spotykają się z prośbami uczniów, aby zobaczyć lekcję innego wyznania. Postanowiłyśmy więc przeprowadzić lekcję ekumeniczną: „Jesteśmy chrześcijanami”, która miała na celu ukazanie, że Jezus jest fundamentem wszystkich chrześcijan. Pokazać , że miłość do Boga i bliźniego jest podstawową wartością w każdej wspólnocie ludzkiej. Chciałyśmy pokazać uczniom, że prawosławni i katolicy mają wspólne prawdy wiary:  (Dekalog, Trójca Święta, Bogurodzica, sakramenty). Nasza lekcja miała na celu ukazanie podobieństw między dwoma kościołami chrześcijańskimi, dlatego też o różnicach tylko wspomniałyśmy, bo to już całkiem inny temat- może na następną lekcję .Założyłyśmy, że uczniowie wyciągną z lekcji wnioski, że ludzie, którzy wierzą w Boga, Jezusa powinni kochać i szanować innych ludzi, okazywać szacunek i pomoc bliźniemu . Uczniowie poprawnie wyciągnęli wnioski, pracowali solidnie i zgodnie, współpracowali w grupach, lekcja ich zainteresowała. Na lekcji byli obecni nauczyciele naszej szkoły, im także spodobał się pomysł takiej lekcji ekumenicznej. Myślę, że takie lekcje są potrzebne w szkołach, a w naszej może szczególnie, ponieważ mamy klasy integracyjne, gdzie dzieci na co dzień spotykają się z innością, niepełnosprawnością, dlatego też muszą się nauczyć tolerancji i akceptacji innego człowieka nie zawsze zdrowego i takiego jak my. Lekcje religii mogą być pomocne uczniom w zrozumieniu potrzeby tolerancji i okazywania miłości i szacunku wobec każdego człowieka. 
           Myślę, że takie lekcje mogą odbywać się w każdej szkole i w różnych grupach wiekowych zarówno w klasach początkowych, jak i gimnazjum, należy tylko dostosować lekcję do poziomu swoich uczniów. Jest to sposób na współpracę między katechetami i uczniów różnych wyznań między sobą. Może to być także sposób na przybliżenie uczniom Tygodnia Modlitw o  Jedność Chrześcijan , który ma miejsce co roku w styczniu. A  przede wszystkim jest to dla nich zupełnie inna lekcja religii, którą na pewno zapamiętają, a jeżeli przemyślą i zastosują w życiu kilka przekazanych przez nas prawd to możemy uważać ,że ta lekcja miała sens i nas nauczycieli zmobilizuje do dalszej współpracy.  

mgr Anna Wawreszuk nauczyciel Zespołu Szkół Nr. 2 z Oddziałami Integracyjnymi W HajnówceNowy Podręcznik    W celu zapewnienia zadowalającej realizacji programów nauczania religii prawosławnej na poszczególnych etapach kształcenia z roku na rok przybywa nam wydawnictw przygotowywanych w różnych diecezjach. Jednakże ze względu na przygotowywaną maturę z religii w roku szkolnym 2009/2010 i wpisanie Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej przez Ministra Edukacji Narodowej do rejestru kategorii olimpiad przedmiotowych, zachodzi pilna potrzeba przygotowania pełnej obudowy realizacji programu nauczania religii prawosławnej w szkołach ponadgimnazjalnych – liceach ogólnokształcących,  profilowanych i  technikach.
    Dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy materiały dydaktyczne do nauczania religii prawosławnej w II klasie szkoły ponadgimnazjalnej pt. „ Droga – Prawda – Życie”, opracowane przez zespół nauczycieli  - katechetów z Hajnówki pod kierunkiem doradcy metodycznego  - Lilli Busłowskiej. Publikacja zawiera treści kształcenia zgodne z programem nauczania, zatwierdzonym przez Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
   Podręcznik został przygotowany  starannie pod względem rzeczowym i metodycznym oraz wzbogacony ilustracjami, dobranymi odpowiednio do poszczególnych tematów. Na końcu książki zamieszczono dodatkowo 14 ikon oraz zdjęć.
    Książka ta z pewnością przyczyni się do doskonalenia organizacji nauczania religii i zgłębiania wiary prawosławnej oraz wiedzy teologicznej nie tylko przez uczniów, ale również ludzi dorosłych. Słowa uznania należą się zespołowi tym bardziej, że dotychczas nie otrzymaliśmy żadnych opracowań związanych z realizacją programu nauczania na tym etapie kształcenia. Zespół ten rozpoczął pracę nad podręcznikiem do kl. III szkoły ponadgimnazjalnej.
      Książkę śmiało można polecić nie tylko uczniom i katechetom, powinna się ona znaleźć  także we wszystkich bibliotekach parafialnych.
dr Jan Zieniuk