Dyrektor  Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej – dr Jan Zieniuk


Referent ds. nauczania religii prawosławnej – ks. dr Andrzej Baczyński


wizytatorzy diecezji warszawsko - bielskiej


Ks. wizytator Sławomir chwojko -

koordynator wizytatorów, wizytator dekanatu  Bielskiego

   s_chwojko@wp.pl

Ks. wizytator Andrzej Busłowski -

wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego

  ks_abuslowski@poczta.onet.pl   

Ks. Mirosław Niczyporuk -

wizytator dekanatu hajnowskiego

    ksmiroslaw@op.pl

Ks. wizytator Paweł Sterlingow -

      wizytator dekanatu Siemiatyckiego   

kspewel@op.pl


Doradcy metodyczni:


  dr Lilla Busłowska – rejon metodyczny – powiat hajnowski

katechezaorth@op.pl

Rejon metodyczny – powiat hajnowski
Szkoła macierzysta: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ul Piłsudskiego 7
Tel/Fax: 085 682 27 80
www.zsohajnowka.pl

mgr Ewa Ostapkowicz - rejon metodyczny – powiat bielski

ewatrofimiuk@gmail.com
mgr Ewa Podgórzak – rejon metodyczny – powiat siemiatycki

ewa.podgorzak@op.plakty Prawne dotyczące nauczania religii w szkole


Wszystkie rozporządzenia są  dostępne na naszej stronie w plikach o rozszerzeniu PDF . Po kliknięciu na plik należy zapisać go na własnym  komputerze. Aby otworzyć pliki należy mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.
 

  Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii w przedszkolach i szkołach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13.07.2007  zmieniające rozporządzenie w  sprawie warunków i sposobu oceniania .....

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 14.11.2007 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
 
Ustawa z 4.07.1991 o stosunku Państwa do PAKP

Karta Nauczyciela


Podstawy Programowe Nauczania religii prawosławnej•    Przedszkola

•    Szkoła podstawowa

•    Gimnazjum
    

•    Szkoły Ponadgimnazjalne


Numery programów nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego


•    Dla szkoły podstawowej -            PAKP – R1/289/99
•    Dla gimnazjum -                            PAKP – R2/289/99
•    Dla szkół Ponadgimnazjalnych  - PAKP – R3/296/02Zeszyty metodyczne: opracowane przez doradców


•    „ Jak skonstruować test sprawdzający z religii prawosławnej?”
Opracował zespół pod kierunkiem doradcy metodycznego Barbary Uścinowicz, CEN Białystok 2004r.
•    „ Metody aktywizujące na lekcji religii prawosławnej” Opracowała Lilla Busłowska, CEN Białystok 2005r
•    „ Metoda portfolio i jej zastosowanie w nauczaniu religii prawosławnej” Opracowała Anna Smyk – Kojło, MODM Białystok 2004r
•    „ Metody aktywizujące na lekcjach katechezy prawosławnej ( montaż słowno – muzyczny, techniki dramowe).
ZPDN Białystok 1998r. Opracowała mgr Halina Borowik
•     „Plany metodyczne zajęć religii prawosławnej do szkół ponadgimnazjalnych poświęcone problematyce małżeństw wyznaniowo mieszanych” Opracowała Anna Smyk – Kojło,
MODM Białystok 2004r.
•    „Plan wynikowy katechezy prawosławnej w gimnazjum" ( propozycja), Opracował zespół nauczycieli po kierunkiem Barbary Uścinowciz
ODN Białystok, 2001r
•    „ Plan wynikowy religii prawosławnej do kl. I – III szkoły ponadgimnazjalnej ( licea ogólnokształcące, profilowane, technika) (propozycja) Opracował zespół samokształceniowy pod kierunkiem doradcy metodycznego szkół i placówek m. Białystok Anny Smyk – Kojło,
MODM Białystok 2004r
•    „Planowanie wynikowe pracy dydaktycznej nauczyciela religii prawosławnej w szkole podstawowej” Opracowała mgr Halina Borowik,
ODN Białystok 2000r
•    „ Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach religii prawosławnej w szkole podstawowej ( kl. IV-VI) Opracowała Lilla Busłowska,
CEN Białystok 2004r.
•     „ Ocenianie na lekcji religii” Opracowała mgr Halina Borowik przy współpracy mgr Stanisławy Kozieł,
ODN Białystok 2000r.
•    „ Ocenianie na lekcjach religii. Kryteria na poszczególne stopnie szkolne semestralne (końcoworoczne) z religii prawosławnej w szkole podstawowej i gimnazjum ( propozycje) Opracowała mgr Halina Borowik,
ODN Białystok 2001r
•    „ Wszystko co katecheta o ocenianiu wiedzieć powinien. Przedmiotowy System Oceniania z religii prawosławnej i jego ewaluacja. (materiały pomocne w tworzeniu PSO dla katechetów na różnych poziomach nauczania) Opracowała Anna Smyk - Kojło, Białystok 2004r

opracowania P. Haliny Borowik


Z NAMI BÓG
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń dla sześciolatków
rok wyd. 2003, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.
BÓG KOCHA DZIECI
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w pierwszej klasie szkoły podstawowej rok wyd. 2002, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.
Boże, błogosław  Hospodi, Błahosłowi
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie drugiej szkoły podstawowej rok wyd. 2002, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.
Słowo Boże
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w trzeciej klasie szkoły podstawowej rok wyd. 2002, Białystok
Uczmy się języka cerkiewno - słowiańskiego
Halina Borowik, Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza. Białystok 1997
Boże, zmiłuj się Hospodi, pomiłuj
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w czwartej klasie szkoły podstawowej rok wyd. 2003, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.
W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w klasie piątej szkoły podstawowej rok wyd. 2002
W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
Halina Borowik - Podręcznik do nauki religii w klasie piątej szkoły podstawowej rok wyd. 1999
ZBAW, PANIE SPASI, HOSPODI cz. 1
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w szóstej klasie szkoły podstawowej rok wyd. 2003, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.
ZBAW, PANIE SPASI, HOSPODI cz. 2
Halina Borowik - Zeszyt ćwiczeń do religii prawosławnej w szóstej klasie szkoły podstawowej rok wyd. 2003, Białystok Parafia Prawosławna św. pror. Eliasza.

III Ogólnopolska Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.


    Z Błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w tym roku doroczna konferencja odbyła się w dniach 07 – 08 lutego w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Konferencję rozpoczęto uroczystym molebnem celebrowanym przez Jego Ekscelencję bp Siemiatyckiego Jerzego.
     Organizator konferencji dr Jan Zieniuk Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii prawosławnej zatroszczył się o niezwykle ciekawą  ofertę spotkania, w którym uczestniczyli wizytatorzy i doradcy z wszystkich diecezji.
     Rozpoczynając konferencję dr Jan Zieniuk odczytał pismo jakie do uczestników konferencji skierowała Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Grażyna Płoszajska, w którym przekazała serdeczne wyrazy pamięci i najlepsze życzenia .
    Następnie dr Jan Zieniuk wskazał na działania i cele reformy systemu edukacji planowane przez MEN w najbliższych latach. Przedstawił także sprawozdanie z organizacji nauczania religii prawosławnej w Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym w roku szkolnym 2006/2007. Sprawozdanie to stanowi niezwykle cenny dokument gdyż oddaje obraz nauczania religii w wielu płaszczyznach dotyczących zarówno form aktywności uczniów, działań nauczycieli, jak i  ich awansu zawodowego, obrazuje organizację doskonalenia i  nauczania religii w szkołach i punktach katechetycznych poszczególnych diecezji w kraju.
    Dyrektor Metropolii ds. nauczania religii przedstawił także istotne sprawy dla nauczania religii zrealizowane z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski w ciągu minionego roku, było to min.:
- wpisanie Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej do rejestru olimpiad przedmiotowych MEN,
- nadanie numerów programom nauczania religii prawosławnej,

- opracowanie podstawy programowej nauczania religii prawosławnej dla poszczególnych etapów kształcenia,

- powołanie komisji ds. Organizacji przygotowania młodzieży do egzaminu dojrzałości z religii prawosławnej,

- opracowanie podręcznika do nauczania religii w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej,

Nowością w tym roku szkolnym było włączenie oceny z religii do średniej oceny ucznia.

            Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej omówiono również następujące zagadnienia:
- Aktualne zmiany w oświacie ze szczególnym uwzględnieniem nauczania religii. W ramach tego tematu uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia P. Lucyny Grabowskiej i Elżbiety Tyszko-Kulik ekspertów z Wydziału Matur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pani Lucyna Grabowska, przedstawiła i przypomniała pewne zagadnienia dotyczące planowanego egzaminu maturalnego z religii prawosławnej i sposobu przygotowania niezbędnej dokumentacji potrzebnej do realizacji tego przedsięwzięcia. Opracowanie takich dokumentów będzie zadaniem odpowiednio powołanej komisji.
- Aktualne uwarunkowania funkcjonowania Cerkwi Prawosławnej w kraju i w Unii Europejskiej oraz wynikające stąd zadania dla nauczycieli religii prawosławnej. Wiedzą i doświadczeniami w tym zakresie podzielił się ze słuchaczami Jego Ekscelencja bp Jerzy zwracając uwagę na wzmożenie działań w zakresie liturgicznego wychowania dzieci i młodzieży, wskazując doświadczenie i przykłady pracy katechetycznej cerkwi w państwach takich jak: Grecja, Rumunia, Bułgaria. Władyka zwrócił uwagę na kwestie związane z ocenianiem uczniów oraz przygotowaniem młodzieży do egzaminu maturalnego z religii w świetle prac, uwarunkowań i zadań stojących przed nauczycielami w związku z realizacją planowanych działań w tym zakresie. Władyka podkreślił także potrzebę intensyfikacji działań w zakresie nauczania języka cerkiewnosłowiańskiego.
- Organizacja nauczania religii prawosławnej w szkole i współpraca w tym zakresie z parafią i rodziną. Prelegenci: ks. prot. Andrzej Mińko, matuszka mgr Mirosława Pietkiewicz, ks. prot. mgr Jan Łukaszuk oraz ks. mitrat mgr Igor Popowicz referowali temat: „ Jak podnieść poziom wdrażania młodego pokolenia w życie społeczne i kościelne przez wychowanie religijne w parafii, szkole i rodzinie.?” Wystąpienia prelegentów w niezwykle ciekawy i bogaty sposób wniosły wiele wartościowych spostrzeżeń, wniosków i wzorów dotyczących potrzeby integracji trójdzielności wychowania i nauczania religijnego dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę na wiele aspektów i form współpracy rodziny, szkoły i parafii w wychowaniu i kształceniu świadomego prawosławnego chrześcijanina, niosącego światło wiary Chrystusowej w trudnych warunkach współczesnego świata pełnego różnorodnych zagrożeń czyhających na młodego człowieka, stojących na drodze do duchowego rozwoju i realizowania wartości chrześcijańskich. Wystąpienia referentów, twórczo zainspirowały ciekawą dyskusję,  ukazały piękne przykłady realizacji i sposoby dążenia do wychowania młodego człowieka, zgodnie z nauką Chrystusa w miłości do Boga i bliźniego. Każde wystąpienie wniosło ważną „cegiełkę” do doskonalenia i budowania najlepszego efektywnego modelu współpracy rodziny, szkoły i parafii w zakresie religijnego wychowania dzieci i młodzieży.
    Na zakończenie konferencji, dr Jan Zieniuk, podkreślił konieczność twórczej i aktywnej współpracy rodziców, nauczycieli i proboszczów w kwestii religijnego wychowania młodego pokolenia. Szczególną uwagę zwrócił na potrzebę wytyczania celów i sposobu ich realizacji i ewaluacji by jak najlepiej oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze służyły w kształtowaniu dzieci i młodzieży tak by wyrosły:  „Stwórcy na chwałę, rodzicom na radość cerkwi i Ojczyźnie na pożytek.”
    Podczas konferencji licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość doświadczenia tego, co najcenniejsze w pracy pedagoga: wymiany doświadczeń, poglądów, refleksji i wspólnej dyskusji nad realizacją i doskonaleniem procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży uczęszczających na lekcje religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych w całym kraju. Dzięki wspólnemu spotkaniu mieliśmy możliwość usłyszeć głos z całej Polski dotyczący nauczania religii, mogliśmy poruszyć wiele kwestii dotyczących organizacji, realizacji i warunków procesu nauczania, w świetle przepisów prawnych i możliwości organizacyjnych.  
  Mogliśmy spojrzeć wielopłaszczyznowo nie tylko na realizację procesu nauczania religii, ale także na pewne trudności, uwarunkowania i okoliczności pojawiających się problemów, ale przede wszystkim była to wspaniała okazja do podzielenia się wieloma sukcesami i pomysłami, które wdrażane sukcesywnie przyczyniają się do doskonalenia efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej.
    Serdecznie dziękujemy Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Sawie Prawosławnemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski za troskę i umożliwienie nam takich spotkań, bp  Siemiatyckiemu Jerzemu za obecność i  wspieranie naszych działań, Panu dr Janow
i Zieniukowi za organizację konferencji, niezwykłe zaangażowanie i trud.

Lilla Busłowska
Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej.


konferencja nauczycieli religii

        22 lutego 2006r w Szkole Podstawowej Nr 6 w Hajnówce odbyło się spotkanie metodyczne nauczycieli religii prawosławnej powiatu hajnowskiego z Wizytatorami diecezjalnymi Diecezji Warszawsko-Bielskiej: ks. mitratem Mikołajem Kiełbaszewskim i ks. prot. mgr Sergiuszem Korchem, którzy z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski pełnili obowiązki Wizytatorów nauczania religii prawosławnej do dnia 14 I 2006r.


        W spotkaniu uczestniczyli także nowo powołani wizytatorzy diecezjalni: ks. prot. mgr Sławomir Chwojko wizytator dekanatu warszawskiego i siemiatyckiego, ks. mgr Andrzej Mińko wizytator dekanatu hajnowskiego, ks. mgr Andrzej Busłowski wizytator dekanatu kleszczelowskiego i narewskiego.


      Wszyscy nowi wizytatorzy zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi przez rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2004r ukończyli „ Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego” zorganizowany przez Centrum Edukacji nauczycieli w Białymstoku.


       W czasie konferencji  zgromadzeni nauczyciele wspominali realizowane pod opieką  Wizytatorów przedsięwzięcia w zakresie aktywizowania uczniów, omówiono dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie katechizacji dzieci i młodzieży. W formie prezentacji multimedialnej zaprezentowano między innymi zorganizowane dla uczniów konkursy, formy aktywności uczniów przy parafiach (uroczystości Świąt parafialnych) i w kołach Bractwa Młodzieży Prawosławnej (wspólne pielgrzymki)

Doradca metodyczny
ds. nauczania religii prawosławnej

Lilla Busłowska


Jubileusz XV – lecia nauczania religii prawosławnej w szkole.

        „ Wytrwale trudź się, by uniknąć zmęczenia i nudy – trudzenie się przynosi owoce życia.”  – św. Efrem Syryjczyk

        Dnia 4 listopada 2005r w auli Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce odbyła się uroczystość Jubileuszu 15- lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach.
        Podczas spotkania zaprezentowano dorobek nauczycieli i uczniów powiatu hajnowskiego.
Uroczyste spotkanie swą obecnością zaszczycili: Dziekan hajnowski ks. mitrat mgr Michał Niegierewicz, Wizytatorzy diecezjalni diecezji Warszawsko-Bielskiej ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski i ks. prot. mgr Sergiusz Korch, duchowieństwo dekanatów: hajnowskiego, kleszczelowskiego, narewskiego, koordynator ds. doskonalenia nauczycieli religii prawosławnej dr Jan Zieniuk, doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej matuszka Halina Borowik, władze samorządowe reprezentowali: Burmistrz Hajnówki Pan Anatol Ochryciuk, Wójt Gminy Hajnówka Pani Olga Rygorowicz, Inspektor ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Hajnówce Pani Eugenia Marczuk, obecni byli także dyrektorzy szkół powiatu hajnowskiego oraz nauczyciele, rodzice, dziadkowie i uczniowie naszych szkół.
        Organizatorami uroczystości Jubileuszu byli: Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej w Hajnówce, Bractwo św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Lilla Busłowska.
        Jubileuszowe spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą.
Przybyłych gości powitał w imieniu organizatorów kierownik Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w Hajnówce Ks. prot. Sławomir Chwojko.


Otwarcie uroczystości "15 lat religii prawosławnej w szkole" przez ks. Sławomira Chwojko-kierownika Dekanalnego Instytutu Kultury Prawosławnej w  Hajnówce

        Gospodarz miejsca spotkania, Dyrektor Zespołu Szkół z DNJB Pan mgr Eugeniusz Saczko skierował do zebranych słowa powitania podkreślając niezwykłą rolę religii prawosławnej w szkole. Cieszy fakt, że niemal 100% młodzieży w naszej szkole uczestniczy w lekcjach religii, mimo iż jest to przedmiot nieobowiązkowy i młodzież sama decyduje o jego wyborze – mówił Pan Dyrektor i złożył duchownym pracującym z młodzieżą w tej szkole serdeczne słowa podziękowania za codzienną pracę.


Powitanie gości przez Eugeniusza Saczko -  dyr. Zespołu Szkół z Dodatkową  Nauką Języka Białoruskiego


        Ks. mitrat mgr Mikołaj Kiełbaszewski, wizytator nauczania religii prawosławnej zwrócił uwagę na szczególne miejsce religii w szkołach, podkreślił jej sens i istotę oraz wielką rolę, jaką pełni w wychowaniu dzieci i młodzieży, które jest wspólną troską wszystkich pedagogów. Życzył wszystkim katechetom tym, którzy przed 15-u laty podejmowali trud nauczania i tym, którzy obecnie pracują Bożej pomocy na dalsze lata owocnej pracy z uczniami.Doradca metodyczny Lilla Busłowska  przedstawiła dorobek nauczycieli religii prawosławnej i uczniów szkół powiatu hajnowskiego:
         Nasi uczniowie pod pieczą duchowych opiekunów działają w parafialnych oddziałach BMP –  spotykają się przy parafiach w cyklach tygodniowych, pogłębiają swą wiedzę dotyczącą wiary, ale także organizują różnorodne przedsięwzięcia np.-choinka –dla dzieci z rodzin potrzebujących. Starsi uczniowie spotykają się z dziećmi młodszymi, organizując im czas wolny. W ramach działalności BMP odbywają się imprezy, np. zapustowe, wspólne ogniska, pielgrzymki, wyjazdy. Uczniowie biorą czynny udział w życiu parafii, niosą pomoc w bieżących potrzebach-prowadząc np. prace na rzecz Cerkwi a także witają Hierarchów Cerkwi Prawosławnej z Polski i z zagranicy np. Zwierzchników Cerkwi Rumuńskiej, Aleksandryjskiej, Greckiej i Gruzińskiej.
         Uczniowie angażują się także w działalność sportową, uczestnicząc w ofertach Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej.
   Uczestniczą w bogatym życiu szkolnym, np. z okazji Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych konkursach: np. plastycznych pt. „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, „ Moja Cerkiew Parafialna”, czy fotograficznym pt. „ Życie Cerkwi i sztuka sakralna w obiektywie” reprezentowali nasz powiat także w konkursie makiet Cerkwi.
    Od 5-ciu lat nasi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Spośród nich mamy także laureatów. Zwycięzcy olimpiady otrzymują indeksy na Chrześcijańska Akademię Teologiczną w Warszawie oraz do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
    Od 9-ciu lat nasi uczniowie przystępują do Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Głównym organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Do eliminacji dekanalnych w Hajnówce przystępuje co roku kilkudziesięciu uczniów z wszystkich typów szkół, następnie najlepsi uczestniczą w ogólnopolskich eliminacjach i tam też mamy swych laureatów tego konkursu.
         Od 3 lat przy zamiejscowym oddziale Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbywają się spotkania w ramach działalności bractwa studenckiego.
   Te wszystkie osiągnięcia uczniów w licznych konkursach czy innych przedsięwzięciach nie byłyby możliwe bez opieki, czujności i pracy nauczycieli religii prawosławnej aktywnie przygotowujących swych uczniów do wielu zadań.
W czasie uczestnicy wysłuchali prelekcje dr Jana Zieniuka i  matuszki Haliny Borowik na temat: „15 lat religii prawosławnej w szkole”, Lilli Busłowskiej: „Prezentacja osiągnięć katechetów terenu powiatu hajnowskiego ” oraz Pana Marka Jakimiuka: „Prezentacja literatury szkolnej Wydawnictwa „Bratczyk.”
       Do roku szkolnego 1990/1991 nauka religii odbywała się w punktach katechetycznych. Szczególnie trudny był pierwszy rok nauczania religii, kiedy nie mieliśmy wypracowanego programu nauczania, ani przygotowanych kadr nauczycieli –mówił dr Jan Zieniuk. Nie było podręczników, pomocy metodycznych. Wiele wysiłku trzeba było włożyć w zorganizowanie doskonalenia nauczycieli, aby stworzyć odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Aby sprostać tym zadaniom – Jego Ekscelencja Sawa, Arcybiskup Białostocki i Gdański dekretem z dnia 1 września 1990r stworzył Katechetyczne Studium Pedagogiczne Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Absolwenci Studium otrzymali dyplomy stwierdzające uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i pozaszkolnych punktach katechetycznych. Obecnie przyszli nauczyciele religii podejmują naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w której od roku szkolnego 1991/1992 do 1999r istniał Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny przygotowujący nauczycieli religii, a w tym i prawosławnej oraz w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Został wypracowany system doradztwa metodycznego obejmujący wszystkie diecezje naszej Cerkwi w Polsce.


Wykład na temat "15 lat religii prawosławnej w szkole" dr Jan Zieniuka - metropolitalnego koordynatora ds. nauczania religii prawosławnej


  W 1995r z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Abp Sawy Ordynariusza Diecezji Białostocko-Gdańskiej, powołano w województwie podlaskim mgr Halinę Borowik i mgr Barbarę Uścinowicz na stanowisko doradcy ds. nauczania religii prawosławnej.
    Nasza wiara to wielki skarb - mówiła w swym przemówieniu Matuszka Halina Borowik, który otrzymaliśmy jako dar od Boga a za sprawą naszych przodków nauczyliśmy się kochać i szanować wszystko to, co najpiękniej świadczy o Prawosławiu. Choć warunki nauki były inne od tych, jakie mamy dziś – wspominała matuszka, to jednakowo wciąż brzmią w naszych sercach i umysłach pierwsze słowa modlitw, jakich nauczyli nas rodzice, duchowni, nasi pierwsi nauczyciele, którzy nauczyli kochać, i pielęgnować to, co mamy najcenniejsze - naszą wiarę, język przodków, ziemię ojczystą i jej tradycje


Halina Borowik - doradca metodyczny Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku przedstawiła zaprezentowała opracowane pomoce dydaktyczne w formie podręczników i ćwiczeń do nauki religii

     

        Uczestnicy jubileuszowego spotkania mieli możliwość poznać dorobek zawodowy nauczycieli i doradców metodycznych: zeszyty metodyczne, zeszyty ćwiczeń do szkoły podstawowej oraz podręcznik do kl.V SP opracowane przez matuszkę Halinę Borowik, a także pomoce dydaktyczne, zeszyty metodyczne opracowane przez doradców metodycznych Barbarę Uścinowicz, Annę Smyk- Kojło i Lillę Busłowską.
        Dzięki Wydawnictwu „ Bratczyk” posiadamy bogaty zbiór pomocnych w nauczaniu religii książek i opracowań dotyczących Prawosławia. Podczas towarzyszącej wystawie mieliśmy okazję oglądać zaledwie fragment bogatej oferty Wydawnictwa. Książki „Bratczyka” docierają do szkolnych bibliotek, z których chętnie wypożyczają je uczniowie


Redaktor naczelny Wydawnictwa "Bratczyk"  - Marek Jakimiuk

     


Prezentacja materiałów do nauki religii prawosławnej opublikowanych przez Wydawnictwo "Bratczyk" przez redaktora naczelnego wydawnictwa Marka Jakimiuka

      Doradca metodyczny Lilla Busłowska  przedstawiła dorobek nauczycieli religii prawosławnej i uczniów szkół powiatu hajnowskiego:
         Nasi uczniowie pod pieczą duchowych opiekunów działają w parafialnych oddziałach BMP –  spotykają się przy parafiach w cyklach tygodniowych, pogłębiają swą wiedzę dotyczącą wiary, ale także organizują różnorodne przedsięwzięcia np.-choinka –dla dzieci z rodzin potrzebujących. Starsi uczniowie spotykają się z dziećmi młodszymi, organizując im czas wolny. W ramach działalności BMP odbywają się imprezy, np. zapustowe, wspólne ogniska, pielgrzymki, wyjazdy. Uczniowie biorą czynny udział w życiu parafii, niosą pomoc w bieżących potrzebach-prowadząc np. prace na rzecz Cerkwi a także witają Hierarchów Cerkwi Prawosławnej z Polski i z zagranicy np. Zwierzchników Cerkwi Rumuńskiej, Aleksandryjskiej, Greckiej i Gruzińskiej.
         Uczniowie angażują się także w działalność sportową, uczestnicząc w ofertach Prawosławnej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej.
   Uczestniczą w bogatym życiu szkolnym, np. z okazji Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych konkursach: np. plastycznych pt. „ Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, „ Moja Cerkiew Parafialna”, czy fotograficznym pt. „ Życie Cerkwi i sztuka sakralna w obiektywie” reprezentowali nasz powiat także w konkursie makiet Cerkwi.
    Od V-u lat nasi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczą w Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Spośród nich mamy także laureatów. Zwycięzcy olimpiady otrzymują indeksy na Chrześcijańska Akademię Teologiczną w Warszawie oraz do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Katechetyczny Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
      Od IX-u lat nasi uczniowie przystępują do Turnieju Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich. Głównym organizatorem Turnieju jest Metropolia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
  Do eliminacji dekanalnych w Hajnówce przystępuje co roku kilkudziesięciu uczniów z wszystkich typów szkół, następnie najlepsi uczestniczą w ogólnopolskich eliminacjach i tam też mamy swych laureatów tego konkursu.
         Od 3 lat przy zamiejscowym oddziale Politechniki Białostockiej w Hajnówce odbywają się spotkania w ramach działalności bractwa studenckiego.
   Te wszystkie osiągnięcia uczniów w licznych konkursach czy innych przedsięwzięciach nie byłyby możliwe bez opieki, czujności i pracy nauczycieli religii prawosławnej aktywnie przygotowujących swych uczniów do wielu zadań.


Matuszka Lilla Busłowska - doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej Centrum Edukacji Nauczycieli na teren Powiatu Hajnowskiego zaprezentowała dorobek nauczycieli i uczniów za okres 15 lat  z tereniu Powiatu Hajnowskiego

    Dzień Jubileuszu XV – lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach szczególnie skłania do refleksji wszystkich, którzy podejmowali trud organizowania nauki w szkołach przed 15 -u laty i także tych, którzy niedawno podjęli ten wspólny wysiłek. „ Wytrwale trudź się, by uniknąć zmęczenia i nudy – trudzenie się przynosi owoce życia.” – św. Efrem Syryjczyk. Te słowa św. Efrema Syryjczyka wytyczające drogę nauczycielom i uczniom, 15 lat temu w sposób szczególny zabrzmiały w świadomości nauczycieli religii prawosławnej podejmujących wówczas trud nauczania w szkole, wobec świadomości odpowiedzialności przed Bogiem i nowych zadań stojących przed nauczycielem.
    Jesteśmy świadkami tego czasu i z wielką radością dziś możemy spoglądać na wielki trud podejmowany przez wszystkich, którym to dzieło zostało wówczas powierzone. Szkoła stała się miejscem szczególnym, gdzie uczniowie nie tylko poznają wiedzę, zdobywają umiejętności, ale i w jej murach kształtują, poznają i realizują swą wiarę, uczą się jak wypełniać Boże przykazania, być z bliźnim i dla bliźniego, wcielać podstawowe wartości chrześcijańskie w życie.
        Każdy dzień minionych 15 lat zapisuje się w kalendarzu wspólnej pracy na chwalę Boga i Cerkwi. Nauczyciele i uczniowie wspólnie dzielą się ze sobą swymi umiejętnościami, prezentują to, co najlepsze, odkrywają swe serca Bogu. To z głębi serc uczniów powstają przepiękne prace plastyczne, rodzi się różnorodna aktywność, chęć pogłębienia wiedzy poprzez udział w konkursach, takich jak np. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej czy Turniej Czytania Tekstów Cerkiewnosłowiańskich,.
         Nauczyciele z wielkim entuzjazmem i troską czuwają nad uczniami, wskazując różnorodne formy podejmowania aktywności i wysiłku, służące do ich rozwoju i doskonalenia duchowego.
        Podczas spotkania można było obejrzeć część konkursowych prac uczniów oraz zdjęcia, ze zbiorów nauczycieli, przedstawiające działalność parafialną, szkolną i życia Cerkwi z udziałem dzieci i młodzieży w minionych 15-u latach. Wystawę przygotowali katecheci Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce. Miłą niespodzianką jubileuszowego wieczoru było wręczenie przez przewodniczącą Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce Panią Nelę Szczukę map Ziemi Świętej i upominków książkowych dla hajnowskich szkół.

    W sposób szczególny słowa podziękowania za duchową opiekę kierujemy w imieniu wszystkich nauczycieli religii i uczniów do Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz do Wizytatorów: Ks. Mitrata mgr Mikołaja Kiełbaszewskiego oraz Ks. prot. mgr Sergiusza Korcha, którzy swą ojcowską troską pochylają się na co dzień nad sprawami nas wszystkich i prowadzą nas z wielką miłością po trudnej drodze pracy nauczyciela.
    Serdeczne wyrazy podziękowania składamy koordynatorowi ds. doskonalenia nauczycieli religii prawosławnej Panu dr Janowi Zieniukowi, który troszczy się o nas, nauczycieli, udzielając fachowych rad, przybliżając prawo oświatowe, służy swym bogatym doświadczeniem zawodowym obdzielając nas tym, co najlepsze.Występ chóru młodzieżowego pod dyrekcją Marka Maciuki

Miłe chwile uroczystego dnia zakończono przy wspólnej kawie i herbacie. Wszystkim uczestnikom zaśpiewano „ Mnogaja lieta!”


do góry